Energikompetenscentrum (EKC)

Energikompetenscentrum (EKC) är den naturliga kanalen för samverkan mellan Högskolan Dalarna och alla företag eller andra organisationer som vill arbeta med kunskapsöverföring, utveckling och innovation inom energisektorn.

Vår vision

Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna är en plattform för samverkan mellan näringsliv, akademi, offentliga och ideella organisationer. EKC ska ta initiativ och verka i projekt och aktiviteter på regional, nationell och internationell nivå som genererar innovationer och företagsutveckling samt bidra till Dalarnas attraktivitet. Dessa aktiviteter ska aktivt bidra till att stärka Högskolan Dalarnas forskning och utbildning.

Utgångspunkter för engagemanget är Högskolan Dalarnas ambition för samskapande och hållbar utveckling, samt kompetensen inom energiområdet. Högskolan Dalarnas och samverkande organisationers samlade resurser och kompetens ska användas för att utveckla samhällelig resurseffektivitet, där principerna inom cirkulär ekonomi är centrala. Verksamheten stödjer de globala hållbarhetsmålen, där hållbar energi för alla är en utgångspunkt.

Styrgrupp

EKC har en styrgrupp som består av sju ledamöter. Fyra kommer från det regionala näringslivet med koppling till energiområdet och tre från Akademin för Teknik och Samhälle vid Högskolan Dalarna i Borlänge.

Näringslivsrepresentanter:

Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park
Cia Ferner-Kny, VD Smedjebacken Energi AB & Bärkehus AB
Per Dahlberg, VD Falu Energi & Vatten
Vakant

Representanter för akademin:

Emma Grubbström, Avdelningschef, Energi & Byggteknik
Patrick Kenger, Akademichef, Akademin för Teknik & Samhälle
Ewa Wäckelgård, Professor, Forskningsledare Energi & Samhällsbyggnad

Energieffektivt samhällsbyggandestyrgrupp

EKC har ett uppdrag att vara nod i nätverket som samlas kring kompetensområdet Energieffektivt Samhällsbyggande (EESB). EESB är ett av Region Dalarnas fyra prioriterade kompetensområden, som har förutsättningar att utvecklas mot smart specialisering.

I EESBs nätverk ingår klustren med stor koppling mot energiområdet, High Voltage Valley i Ludvika, Byggdialog Dalarna, ITS Dalarna (Intelligenta transportsystem) och Triple Steelix. Viktiga offentliga aktörer är Länsstyrelsen i Dalarna och Energikontor Dalarna. En annan viktig aktör är Dalarna Science Park som har en övergripande roll i det regionala innovationssystemet.

EESBs vision är:

Vi inom Energieffektivt samhällsbyggande stärker Dalarnas position genom att dra nytta av omvärldens krav på ökad energieffektivitet, minskat beroendet av fossila energikällor och ett långsiktigt energiförsörjningssystem baserat på förnybara energikällor.

En förutsättning för denna utveckling är ny kunskap genom forskning, innovation och ökad samverkan mellan aktörer på olika nivåer, såväl nationellt som internationellt. Tillsammans medverkar vi till förbättrat innovationsklimat i regionen. Det skapar nya produkter och tjänster som ger nya företag och arbetstillfällen.

Vårt samarbete gör oss till en stark aktör i energieffektiv samhällsutveckling.EU-logga med texten "En investering för framtiden - Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden"

Senast granskad:

Kontakt

Nyheter

Senast granskad: