Utbildningsprogram KGDDG

Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram

Du skapar grafisk design till dagens digitala medier och låter din formkänsla gå hand i hand med ditt teknikintresse! Tre år med formgivning, webbdesign och digital kommunikation – design thinking helt enkelt!
180 högskolepoäng Grundnivå
Programmet uppgraderas till studiestarten hösten 2019
Vår bransch utvecklas konstant och med detta även vår utbildning. Vi arbetar just nu med att förbättra detta program för att kunna erbjuda våra studenter en tidsenlig utbildning och näringslivet den kompetens som behövs. Vi ser fram emot att erbjuda det uppdaterade programmet till studiestarten hösten 2019, eventuellt med ett nytt namn. Besök denna programsida för uppdateringar.

Fem studenter sitter i en soffa
Foto Daniel Tängerfors

Grafisk design för digitala och tryckta medier ger dig en bred utbildning med kunskaper och färdigheter som täcker in alla delar från idé och design till digitalisering och publicering. Du skapar grafisk form genom att ta fram idéer, fotografera, retuschera bilder, bestämma färger och välja typografi. Att du sedan kan publicera din idé digitalt och i tryck med målgrupp och användbarhet i fokus är lika viktigt som att du kan diskutera din formgivning och förstå dess påverkan. Du arbetar individuellt och i projekt tillsammans med studiekamrater. 

Vi finns på Instagram Grafisk Design Dalarna

Möt studenterna Sami, Andreas, Denny och Jonna

Fyra studenter sitter bredvid varann med varsin laptop

Sami, Andreas, Denny och Jonna är studenter vid Grafisk design för digitala och tryckta medier.

Utbildningens bredd är något de alla berömmer då de får chans att lära sig allt från layout och reklam till 3D och webbkod!

– För min del fanns de självklart områden som jag var mer intresserad av men chansen till att prova på mer än dessa lockade, berättar Denny och fortsätter: I utbildningen får man syssla med allt från fotografi, bildbehandling, typografi, layout, webbdesign och 3D till mer tekniska kurser som exempelvis färghantering och programmering.

– Jag gillar även att skolan är mindre, jag tror att det är enklare att få en tightare sammanhållning då, flikar Jonna in.
Sami, Andreas och Denny håller med. Gemenskapen, närheten till lärarna och klassen är något alla är mycket tacksamma över. Andreas tillägger: 
– Det finns nästan alltid någon i labbet att bolla idéer med och jag går ofta till skolan även när jag inte har några lektioner eller uppgifter att göra.

– Jag tycker om att möjligheten till praktik finns, då har man chans att prova på det riktiga arbetslivet och se hur det fungerar, menar Jonna.

– Efter studierna vill jag jobba som digital designer med fokus på webbdesign, säger Andreas målinriktat. Sami känner snarare att han tack vare utbildningens bredd och möjligheten till utbytesstudier kan ta sin karriär hur långt och vart han vill. Än har de ett år kvar på utbildningen och mycket kan hända.


Följ även avgångsstudenternas examensutställning på Instagram @designexit och Facebook Designexit

Utbildningens innehåll

Grafisk design-utbildningen blandar teoretisk och praktisk kunskap inom bland annat grafisk formgivning, kod, layout, webbdesign, UX, foto, bildretusch, färg och typografi. Du lär dig hur du på effektivaste sätt når ut med ett budskap via de kanaler som står till buds: webb, sociala medier, trycksaker eller happenings.

Kreativa möjligheter

Vid grafisk design-programmet har det alltid funnits en stark gemenskap mellan årskurserna och en nära kontakt med de branscherfarna lärarna. En anledning till den goda gemenskapen är de mac-datorer och den fotostudio som finns på skolan – det är där allt händer! Vid programmet finns färgskrivare, systemkameror, fotostudio, skärmaskiner och grafisk mätutrustning.

Du kommer att lära dig programvaror såsom Photoshop, InDesign och Illustrator förutom 3D-programvaror och webbpubliceringsverktyg samt olika kodspråk.

År 1

Introduktion till grafisk design och informatik

Introduktionskursen lägger grunden för fortsatta studier på programmet och sätter in begreppen grafisk design och informatik i sina sammanhang. Branschens arbetsroller, arbetsflöde och utveckling behandlas.

Grafisk design och profilering

Behandlar grafisk profilering av företag och organisationer. Allt från kreativt tänkande, idéarbete, skissteknik till grundläggande färg- och formlära, grafiska profilprogram och varumärkesbyggande. Undervisning i programvaran Adobe Illustrator.

Fotografi: Teknik och bildkomposition

Kursen ger grundläggande kunskaper i foto och ljussättning för att ge kompetens som behövs för att kunna utföra enklare fotouppdrag och kunna kommunicera med fotografer. Fotografering i Raw-format och Raw-konvertering, för att optimera den digitala bilden, är viktiga moment i kursen. Andra moment i kursen är bildkomposition, bildanalys, fotojuridik och bildens roll i samhället.

Webbdesign 1

Befintliga webbsidors informationsarkitektur analyseras för att generera en grund till skapandet av egen en mockup av liknande webbsidor. Sedan skapas denna webbsida med grundläggande HTML5.2 där sektionering och semantik ses som viktiga beståndsdelar. Webbdesignen blir responsiv och skapas med CSS4, där fokus ligger på positionering med Floats, Flexbox och CSS-Grid.

Färghantering och bildoptimering

Att upprätta ett färghanterat arbetsflöde och att kunna kontrollera färgåtergivningen på bilder, illustrationer och trycksaker genom hela produktionskedjan behandlas. Genom övningar lär sig studenten att profilera kamera, skärm och skrivare samt att utföra softproof. Anpassning av den digitala filen för att optimera den till tänkt publiceringsmetod är ett viktigt moment i kursen.

Typografi och layout 1

Första delkursen inom typografi och layout behandlar allt från typografins uppgift, val av teckensnitt, olika synsätt på typografin till hur man skapar en attraktiv layout med linje, balans, attraktion och orientering. Undervisning i programvaran Indesign.

Bildbehandling 1

Den digitala bilden tas vidare från Adobe Camera Raw till bildbehandling med Photoshop. Kursen lägger stor vikt vid tekniskt kunnande och tydlig struktur av arbetsprocessen. Undervisningen kretsar kring bland annat lagerstruktur, effektivt utnyttjande av masker, kurvor, blanda färg och retusch, men även etik och historik gällande bildbehandling.

Forskningsmetodik

Kursen behandlar hur vetenskapliga studier struktureras, genomförs och presenteras.

År 2

Typografi och layout 2

Andra delkursen inom typografi och layout behandlar bland annat gridsystem, rytm och framåtrörelse vid skapandet av olika designprojekt. Olika genres analyseras. Kritisk granskning, korrektur, förbättring ur ett form- och/eller funktionsmässigt perspektiv är viktiga inslag. Undervisning i programvaran Indesign.

Trycksaksproduktion

Kursen behandlar val av tryckmetoder och efterbehandlingar för att uppnå avsedd funktion med en tryckt produkt. Efterbehandlingar diskuteras utifrån uppmärksamhetsvärde, estetiska och taktila upplevelser. Trycksakers miljöpåverkan i förhållande till digital publicering och hur olika typer av efterbehandling påverkar möjligheten att återvinna en trycksak berörs.

Webbdesign 2

JavaScript, HTML5, CSS, skriptspråkets delar, syntax och koder, strukturer och import av data. Kursen går även igenom Bootstrap 4 och Wordpress för att analysera fördelarna och nackdelarna med dessa traditionellt använda verktyg vid design av webbplatser.

Prepress

Kursen behandlar automatiska och manuella granskningar samt korrigeringar av material inför tryck, att skapa felfritt tryckfärdigt produktionsunderlag baserat på förutspådda resultat, övergripande om produktionsflödessystem, grunder i XML samt variabeldatatryck (VDP) med hjälp av dataimportering och taggning i Indesign. Programvaror som används: Acrobat Pro, Indesign, Illustrator, i viss mån Dreamweaver.

3D-visualisering: Stillbilder

Fokus ligger på att studenten lär sig produktvisualisering i stillbild med hjälp av 3D. Modellering, texturering, materialkreation, rendering, ljussättning och efterbehandling utgör självklara moment i kursen och skapar grunden för att studenten sedan ska kunna genomföra ett relativt fritt och eget projekt.

3D-animering: Vinjetter

Studenten lär sig att animera i 3D, med fokus på vinjetter, men även enkla presentationer av egna verk. Stort fokus läggs på keyframing, kameraspårning och dynamiska verktyg för animation. Efterbearbetning och komposition i Adobe After Effects ingår, men utgör inte någon stor del av kursen.

Bildbehandling 2

Fördjupning i Photoshop men även stort fokus på traditionella yrkesroller och de olika perspektiv som finns inom branschen. Teknik, planering, kommunikation och kreativitet är kursens stora ledord.

Affärsplanering

Behandlar ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv samt företagsekonomiska grundbegrepp som kostnads- och intäktsanalys, budgetering och kalkylering.

Arbetsplatsförlagt projekt i grafisk design

Valbar kurs där du söker reda på ett projekt och genomför detta hos ett grafiskt företag.

År 3

Kollaborativ design

I kursen arbetar studenterna med kreativa verktyg för att tillsammans lösa problem. Praktiska såväl som teoretiska metoder för publicering i olika kanaler behandlas. Kursen behandlar även kommunikationsverktyg och stilmallar för att effektivt kunna genomföra ett kollaborativt projekt samt möjligheter och begränsningar med olika arbetssätt vid projektarbeten.

Webbdesign 3

Kursen behandlar olika system för datalagring samt förståelsen för behovet av datalagring. Hur man skapar och använder en relationsdatabas och hur arkitektur av dessa designas samt databasprogrammering.

Reklamdesign

Grafisk design med inriktning mot reklam där reklamteori, marknadsföring, målgruppsanalys samt djupgående grafisk design ligger till grund för större reklamprojekt. Kursen omfattar även en del förpackningsdekor och butikskommunikation. Reklamens roll i samhället, människornas ansvar för hur den används samt etiska aspekter berörs.

Webbdesign 4

Studenten använder sina kunskaper inom HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL tillsammans med Wordpress för att skapa en webbplats. Webbplatsens utseende baseras på en djupgående behovsanalys av ett företag med fokus på informationsarkitektur.

Reklamprojekt

Andra delkursen med inriktning mot reklam. Här sker en praktisk fördjupning inom området där en crossmediakampanj tas fram. Tävlingen 47 timmar och 59 minuter är ett lärorikt och kul moment. Studenten tränas att med snäva tids- och budgetramar ta fram koncept och kampanjmaterial som uppfyller given brief. Kursen ger även grundläggande kunskaper i immaterialrätt.

Examensarbete

Examensarbetet syftar till att visa att den studerande kan använda förvärvade kunskaper och med akademisk/vetenskaplig ansats lösa en uppgift med anknytning till grafisk design. Den studerande ska visa på egen initiativförmåga till planering och utförande, och vid behov även kunna söka stöd och hjälp hos handledare.

Portfolio

I kursen tar studenten fram en egen grafisk profil och bygger upp en egen portfolio där fokus ligger på webb- och digitala portfolios. Strategier och teorier kring grafiska designportfolios och professionalism i den grafiska branschen berörs. En examensutställning som planeras, marknadsförs och genomförs av studenterna avslutar kursen.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Falun-Borlänge är en stark grafisk region med bland annat många framgångsrika reklambyråer. Programmet ger studenterna möjlighet till praktik, och samarbeten med företag kan ske under examensarbetet och projekt. Gästföreläsningar från branschen och möten med alumner är andra populära inslag.

Studera utomlands

Grafisk design-utbildningen möjliggör utbytesstudier våren årskurs 2 vid något av Högskolan Dalarnas partneruniversitet.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter dina studier vid Grafisk design för digitala och tryckta medier kan du bli allt från layoutare, originalare, art director, projektledare, webbdesigner till retuschör och bildbehandlare. Du arbetar med visuell kommunikation inom reklam, marknadsföring, elektroniska medier, webb och trycksaker eller med bildretusch och företagsidentitet. Du kan även arbeta med traditionell trycksaksinformation såsom magasin, tidningar, böcker, broschyrer, affischer etc. Den grafiska designutbildningen ger en bred grund att stå på med sin kombination av design, digital publicering och teknik.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde Informatik.


Senast granskad: