Delta i forskningsstudie om föräldraskapsstöd

Idag saknas kunskap om vilken effekt föräldraskapsstöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och kognitiva svårigheter har. I det här forskningsprojektet samarbetar vi med socialtjänsten och föräldrar som har beviljats föräldraskapsstöd.
Bilden föreställer en serie av fyra tecknade små bildsekvenser på rad som inramas av en duvblå ram. Ovanför bildsekvensen står det skrivet Forskning PYC med vita bokstäver på en duvblå bakgrund.  Den första bilden föreställer en vuxen man som sitter på golvet och leker med två barn varav det ena barnet har en röd boll i handen.  Den andra bilden föreställer två vuxna kvinnor som sitter på varsin sida av ett bord. På bordet har de papper med skriven text framför sig.  Den tredje bilden förställer ett barn och en vuxen person som sitter vid ett bord och har en dator framför sig. Barnet pekar på datorskärmen.  Den fjärde bilden föreställer två vuxna personer, en kvinna och en man, som sitter i varsina fåtöljer och samtalar. Mellan sig har de ett soffbord.

Deltagande i forskningsstudien

Vi söker socialtjänstverksamheter som arbetar med föräldrastöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, som har hemmaboende barn i åldrarna 0–9 år och behöver stöd i sitt föräldraskap. Föräldrastödet kan ges i form av Parenting Young Children (PYC) eller genom andra föräldrastödjande insatser.

Vi informerar gärna mer om forskningsprojektet och en första information tar 2 timmar och sker digitalt. Kontakta projektledare Thomas Strandberg för att boka tid för information. Följande informationstillfällen finns under hösten 2022:

  • 20 oktober kl. 8.30–10.30
  • 2 november kl. 8.30–10.30
  • 24 november kl. 8.30–10.30

Bakgrund till forskningsprojektet

Utvärdering av föräldraskapsstöd för små barn – Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children kan översättas till föräldraskap för små barn och förkortas till PYC. Det syftar till att minska risken för försummelse och att utveckla föräldraförmåga hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, till exempel föräldrar med adhd eller autism. Dessa föräldrar har hemmaboende barn i åldrarna 0–9 år och behöver stöd i sitt föräldraskap.

Föräldrar med kognitiva svårigheter är överrepresenterade i barnavårdsutredningar och det finns begränsad evidensbaserad kunskap om föräldrastödsinterventioner för målgruppen. PYC bygger på forskning om kognitivt stöd som ges i hemmiljö. Sedan 2010 har det implementerats i många kommuner i Sverige med gott resultat enligt kliniska erfarenheter och kvalitativa utvärderingar. Det saknas dock evidensbaserat stöd för metoden, vilket Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat som en kunskapslucka.

Forskningsprojektets syfte

Forskningsprojektets syfte är att utvärdera föräldraskapsstödets effektivitet genom en kontrollerad studie. PYC kommer att utvärderas i relation till vanliga socialtjänstinsatser, så kallad ”treatment as usual” (TAU).

För att öka kunskapen om hur föräldrar och barn upplever föräldraskapsstödet ska också föräldra- och barnintervjuer genomföras.

Ytterligare information

Forskargruppen består av forskare från olika lärosäten i Sverige med erfarenhet av målgruppen såväl i kliniskt arbete som i forskningssammanhang. Högskolan Dalarna är forskningshuvudman.

Forskningsprojektet är godkänt av Etikprovningsmyndigheten och finansierad av forskningsrådet FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Senast granskad:
Kontakt
Thomas Strandberg
Professor socialt arbete
Senast granskad: