Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

För att säkra kvalitén i undervisningen och för att ge lärare som saknar lärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett Högskolan Dalarna och sju andra lärosäten i uppdrag att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen, VAL. 

Vidareutbildningen leder till en lärarexamen enligt 2001 års examensordning (eller äldre examensordningar), med inriktning mot grundskolans tidigare år, grundskolans senare år eller gymnasieskolan. Eller till ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen enligt den examensordning som trädde i kraft ht 2011. 

Behörighet

Utbildningen vänder sig till sökande som har förutsättningar att uppnå lärarexamen inom ramen för högst 120 högskolepoäng.

För att antas till utbildningen hos oss krävs att du arbetar som lärare i grundskolan eller gymnasieskolan. Tidigare högskolestudier samt erfarenhet som lärare ligger till grund för behörighetsprövning och antagning. 

Förskollärare och specialpedagoger som arbetat i grundskolans årskurs 1-6 hänvisas till något annat VAL-lärosäte (se länk till VAL:s nationella webbplats i marginalen till höger).

För att antas till yrkeslärarutbildning måste du ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram (Gy 2011). Dessa yrkeskunskaper har förvärvats genom yrkeserfarenhet eller högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. För att bedömningen av sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdig uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier. (Se länken Kriterier för kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper, i marginalen till höger.)

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. Flertalet sökande behöver komplettera med pedagogisk-didaktisk utbildning. Denna utbildning genomförs på halvtid (50-60 %) och är nätbaserad. För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser fram till examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Vissa ämnen och inriktningar kan inte erbjudas vid Högskolan Dalarna och vissa ämneskurser bedrivs endast som campusförlagda studier. Samarbete med andra lärosäten inom VAL-projektet kan förekomma. (Se information under rubriken Information VAL II allmänna ämnen i marginalen till höger.)

Nätbaserad utbildning

Utbildningen erbjuds som nätbaserad utbildning. Det innebär att kommunikationen mellan studerande och mellan lärare och studerande huvudsakligen sker i det digitala rummet med hjälp av e-post, Internet och andra kommunikationskanaler.

Utbildningen inleds vanligtvis med en obligatorisk introduktionsdag i Falun. Då introduceras kursen och de arbetsformer och den teknik som skall användas. Då får kursdeltagarna möjlighet att bekanta sig med varandra och med lärare i kursen, och ”bygga” en plattform för den fortsatta kommunikationen på nätet. Antalet kursträffar i Falun kommer därefter att vara begränsat till c:a en per termin. 

Ansökan och antagning

Ansökningsperioden inför vårterminen 2015 är nu avslutad. Nästa antagningsperiod startar i mars 2015. Ansökan sker via VAL-projektets nationella hemsida.

För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier.

Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande.

Vid bedömning av yrkeskompetens för lärare i yrkesinriktade ämnen i gymnasieskolan samverkar Högskolan Dalarna med övriga lärosäten i landet och Centrum för validering (CV) i Skellefteå. Observera att du både ska göra en behörighetsprövning via CV i Skellefteå och göra en ansökan via särskild blankett. (Se ytterligare information under rubriken Information VAL II yrkesämnen i marginalen till höger.)

Programstart

Utbildningen startar våren 2015. Vissa kurser kan komma att starta hösten 2015.

För ytterligare information kontakta:
Lena Åhman, e-post: lah@du.se eller telefon: 023-778293, 070-6038293
Filippa Bergqvist, e-post: fli@du.se eller telefon: 023-778298, 073-4607295