Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

För att säkra kvalitén i undervisningen och för att ge lärare som saknar lärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett Högskolan Dalarna och sju andra lärosäten i uppdrag att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen, VAL. 

Vidareutbildningen leder till en lärarexamen enligt 2001 års examensordning (eller äldre examensordningar), med inriktning mot grundskolans tidigare år, grundskolans senare år eller gymnasieskolan. Eller till ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen enligt den examensordning som trädde i kraft ht 2011. 

För att antas till yrkeslärarutbildning måste du ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram (Gy 2011). 

Förskollärare och specialpedagoger som arbetat i grundskolans årskurs 1-6 och verksamma förskollärare utan förskollärarexamen hänvisas till något annat VAL-lärosäte.

Information om behörighetskrav med mera finns på VAL:s nationella hemsida

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. Flertalet sökande behöver komplettera med pedagogisk-didaktisk utbildning. Denna utbildning genomförs på halvtid (50-60 %) och är nätbaserad. För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser fram till examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Vissa ämnen och inriktningar kan inte erbjudas vid Högskolan Dalarna, exempelvis slöjd, hemkunskap, musik, drama/teater, idrott, kemi, fysik, biologi, naturkunskap och teknik. Några ämneskurser är campusförlagda. Samarbete med andra lärosäten inom VAL-projektet kan förekomma. 

Nätbaserad utbildning

Utbildningen erbjuds som nätbaserad utbildning. Det innebär att kommunikationen mellan studerande och mellan lärare och studerande huvudsakligen sker i det digitala rummet med hjälp av e-post, Internet och andra kommunikationskanaler.

Utbildningen inleds vanligtvis med en obligatorisk introduktionsdag i Falun. Då introduceras kursen och de arbetsformer och den teknik som skall användas. Då får kursdeltagarna möjlighet att bekanta sig med varandra och med lärare i kursen, och ”bygga” en plattform för den fortsatta kommunikationen på nätet. Antalet kursträffar i Falun kommer därefter att vara begränsat till c:a en per termin. 

Ansökan och antagning

Nästa antagningsperiod startar i mars 2015. Ansökan sker via VAL-projektets nationella hemsida. För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier. Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande.

Vid bedömning av yrkeskompetens för lärare i yrkesinriktade ämnen i gymnasieskolan samverkar Högskolan Dalarna med övriga lärosäten i landet och Centrum för validering (CV) i Skellefteå. 

Programstart

Utbildningen startar hösten 2015. Vissa kurser kan komma att starta våren 2016, exempelvis yrkeslärarutbildningen.

För ytterligare information kontakta:
Lena Åhman, e-post: lah@du.se eller telefon: 023-778293, 070-6038293
Filippa Bergqvist, e-post: fli@du.se eller telefon: 023-778298, 073-4607295