Samverka med Högskolan

Samverkan kan ske på olika sätt. Genom att samverka med en student. Eller genom att samverka med högskolans organisation.

Samverkan tillsammans med en student kan ge mycket positivt åt både dig och studenten. Du får kontakt med en person som kan ge ny och uppdaterad kunskap liksom bli en resurs i din verksamhet även i framtiden. Studenten får en inblick i och erfarenhet av arbetslivet liksom möjlighet att skapa kontakter.

Samverkan är en mycket viktig del av verksamheten på Högskolan Dalarna. Akademierna och Dalacampus (som ansvarar för samordningen av högskolans strategiska samverkan) arbetar genom olika projekt, råd och verksamheter för samverkan som berör blivande, nuvarande och tidigare studenters möjligheter till utveckling.

Samverkanspriset är en form av samverkan och det första priset delades ut vid Akademisk högtid 2013. Genom priset uppmärksammades en person vid en extern organisation samt en person vid Högskolan Dalarna, som genom samverkan har skapat mervärde för sin organisation och därmed bidragit till regionens tillväxt och framgång.

Samarbeta med en student

Du kan samarbeta med en student på många olika sätt och några av de mest vanliga är följande:

  • Examensarbeten
  • Praktikplatser
  • Studiebesök
  • Gästföreläsningar
  • Projekt
  • Fadderföretagsverksamhet
  • Mentorskap
  • Branschdagar eller arbetsmarknadsmässor
  • Korta Vägen

Anställ en student

DU CareerGate som är Högskolans jobb- och karriärportal

I portalen DU CareerGate kan du annonsera ut tjänster, praktikplatser, sommarjobb och examensarbeten riktade till studenter. Genom jobb- och karriärportalen kan ditt företag eller organisation få tillgång till studenter med just den kompetens som du söker efter.

Studentmedarbetare

Behöver du en student som kan arbeta extra när uppdrag inom organisationen inte hinns med för tillfället? Projektet Studentmedarbetare finns till för att underlätta för studenter på utbildningsprogram att kunna arbeta extra hos en arbetsgivare vars verksamhet är relevant för studentens utbildning.

KTP Dalarna

KTP Dalarna innebär i korthet att en nyligen examinerad student från högskolan under en tid av upp till två år på heltid genomför ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Studenten får en marknadsmässig lön som betalas till hälften av företaget och finansieras till hälften med projektmedel.

Samverkansorganisationer

Några av samverkansorganisationerna är följande.

Branschråden

Mötesplatser för kunskapsutbyte mellan branscher och högskolan med syfte att få en relevant utbildning för näringslivet och regionen.

Näringslivsrådet

Referensgrupp i frågor som rör näringslivet inom arbetsmarknadsområdet.

PUD-rådet

Högskolans och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. Med skolforskningsfonden som presenterar skolrelevant forskning.

SUD-rådet

Samverkansorgan inom sociala välfärdsområdet för att främja utbildning, forskning och en evidensbaserad verksamhetsutveckling.

Expertkunskap genom uppdragsforskning och utvärdering

Uppdragsforskning

Med hjälp av högskolans forskare finns det möjlighet att genomföra forskningsuppdrag inom angelägna områden för beställarens verksamhet. Med uppdragsforskning menas att en privat eller offentlig organisation uppdrar åt högskolan att utföra forskningstjänster för uppdragsgivaren. Uppdraget finansieras av uppdragsgivaren.

Utvärdering

Har du behov av få ditt projekt eller din verksamhet utvärderad? Högskolan har möjlighet att göra utvärderingar, utredningar och analyser som svarar på dina frågeställningar. Vi tror att en utvärdering kommer till mest nytta när både uppdragsgivare och utvärderare är med från början och tillsammans kommer fram till en frågeställning och metod.

En av styrkorna att arbeta tillsammans med högskolan är att här finns en stor bredd och djup inom ett antal ämnesområden. Detta gör det möjligt för oss att ta på oss såväl korta uppdrag med en enklare frågeställning som större och längre samarbeten där forskningsinsatser kan kopplas på vid behov.

Samverkansprojekt

Campus Fjällen

En möjlighet i Sälen, Trysil och Idre för säsongsarbetande ungdomar att studera på distans i fjällvärlden. Högskolan samverkar för att ordna med lokaler, information m m.

Dala Sport Academy

Ett samarbetsprojekt mellan högskolan och fem huvudintressenter för att utveckla och främja hållbar tillväxt såväl regionalt som nationellt genom att stimulera och främja innovationer, entreprenörskap, forskning och utbildning tillsammans med samverkanspartners från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

EMC

Energi- och miljökompetenscentrum. Högskolan bygger upp ett energitekniskt laboratorium med kontinuerlig samverkan med regionens näringsliv.

Energijakten

Ett samarbetsprojekt för att få med alla åttondeklasser i Borlänge på aktiviteter på temat energi.

Gymnasieforskarskola

Samarbetsprojekt för att öka intresset för naturvetenskap för unga människor som hitintills har samlat 2 700 elever.

Korta vägen

En utbildning för att korta vägen till arbete för utländska akademiker för att ökar deras anställningsbarhet i betydlig omfattning.

KTP Dalarna

Nyligen examinerad student från högskolan får under upp till två år genomföra ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Lönen betalas av företaget och projektmedel.

Next Horizon

Innovationsarena inom energiområdet.

Studentmedarbetare

Projekt för att underlätta för studenter på utbildningsprogram att arbeta extra inom en verksamhet som är relevant för utbildningen som under det första året har resulterat i tretton studentmedarbetarjobb.

Teknikerjakten

Samarbetsprojekt för ett ökat intresse för ämnena naturvetenskap, matematik samt teknik i förskola, grundskola, gymnasieskola och högskola.