Behörighetskrav & urvalskriterier utbytesstudier

Handläggning och beslut kring nominering av utresande utbytesstudenter

Studenter vid Högskolan Dalarna har möjlighet att ansöka om utbytesstudier vid utländska partneruniversitet, lärosäten som Högskolan slutit avtal om lärar- och studentutbyte. Utbytet innebär att studenten kan ersätta delar av studierna vid Högskolan med kurser som bedrivits utomlands.

Utbytesstudierna är en förmån som bland annat innebär att den sökande

 • inte behöver betala studieavgifter vid partneruniversitetet
 • är registrerad i Ladok som utbytesstudent under utbytet
 • kan tillgodogöra studierna vid hemkomst genom att ett ”Learning Agreement” undertecknats samt att programansvarig godkänt kurser som kan ersättas inom program
 • är försäkrad under utlandsstudierna
 • får praktisk hjälp innan och vid ankomsten till partneruniversitetet (t ex extra språk- stöd och hjälp att hitta bostad)
 • i vissa fall erhåller ett stipendium

Ansökan till utbytesstudier ska inkomma till Högskolan enligt anvisningar på www.du.se

Behörighetskriterier och urvalsprinciper

Behörighetskriterier och urvalsprinciper fastställs av rektor efter beredning i Internationella rådet. Högskolan nominerar de sökande till utbytesplatser, det mottagande lärosätet beslutar om antagning.

Grundkrav för att få ansöka om en utbytesplats

Den sökande ska vara registrerad på kurs vid Högskolan Dalarna och ha för avsikt att ta ut en examen vid Högskolan Dalarna. Vid ämnes/akademispecifika avtal kan program/kursansvarig förorda utbyte utan att grundkrav för att få ansöka om en utbytesplats är uppfyllda. Sökande som läser fristående kurser kan ansöka om utbytesstudier så länge behörighetskraven är uppfyllda. Sökande som inte är programstudent ska, gärna i samråd med examenshandläggare, beskriva hur utlandsstudierna planeras passa in i förväntad examen vid HDa.

Grundkrav för att få använda en utbytesplats

 • Student vid Högskolan Dalarna: Den sökande ska vara registrerad på minst halvtidsstudier vid HDa terminen som föregår utbytet. Den sökande ska ha minst 60 godkända högskolepoäng, varav minst 30 hp från HDa (övriga 30 hp kan härröra från andra U/H) vid utbytets start.
 • Följa studieplan: Den sökande ska vid ansökningstillfället kunna uppvisa att denne följt normal studietakt. Med normal studietakt menas att bedriva hel- eller deltidsstudier i överensstämmelse med den takt man antagits till och enligt CSN:s krav.
 • Heltidsstudier: Utbytesstudierna ska bedrivas som heltidsstudier.
 • Möjligt tillgodogörande i examen: Studenten ska kunna tillgodogöra sig de kurser som läses under utbytet i examen vid Högskolan Dalarna. 
 • Goda språkkunskaper: Sökanden ska ha goda språkkunskaper i relevanta språk.
 • God representant: Den sökande ska bedömas som lämplig för utlandsstudier samt anses vara en god ambassadör för Högskolan Dalarna.

De sökande som uppfyller behörighetskraven ska tilldelas en utbytesplats så länge ingen konkurrens råder.

Urval

Om fler studenter valt visst universitet än det antal platser som finns avtalat görs en samlad bedömning och rangordningslista utifrån följande kriterier i fallande ordning:

 • Studieresultat vid Högskolan Dalarna
 • Studieresultat för kurser lästa på högskolenivå
 • Meriterande intyg på uppdrag med ansvarstagande roll, särskilt inom Högskolan Dalarna/Studentkåren
 • Student som inte tidigare deltagit i utbyte prioriteras

Studenten ska för att vara behörig även acceptera nedanstående:

 • Att bidra till att skapa intresse för utbytesstudier
 • Att vid utbytets slut utvärdera utbytet för framtida studenters skull
 • Att vid utbytets slut medverka vid olika informationstillfällen om utlandstudier för att dela med sig av sina erfarenheter
 • För utbytesstudier inom Erasmus+ ska man göra två språktest: ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut

 Särskilda regler

 • För distansstudenter är kravet att studenten är fast bosatt i Sverige eller medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus
 • Studieavgiftsskyldiga studenter kan enbart nomineras för utbyte som ej medför förlängd studietid mot planerad examen vid Högskolan Dalarna
 • Nätverket Nordplus är enbart öppet för programstudenter
 • Vid utbyte i Australien krävs normalt VG från Engelska A från gymnasiet eller motsvarande

Beredning och beslut

Internationell handläggare på Avdelningen för Studentservice bereder ansökningarna efter hörande av program- eller ämnesansvariga. Internationell handläggare föreslår beslut i samråd med Dalarnas Studentkår. Skäl till nomineringsförslaget ska tydligt framgå. Beslut fattas av Chef för Utbildnings och Forskningskansliet. 

För att bli antagen av värdlärosätet måste studenten även uppfylla deras antagningskrav. Högskolan Dalarna gör enbart uttagning av sökande till avtalade utbytesplatser, och rekommenderar studenten som utbytesstudent. Beslut om antagning görs av partneruniversitetet. Beslut om nominering kan inte överklagas.