Högskolans resebidrag för fältstudier

Internationella rådet vid Högskolan Dalarna utlyser varje år fem resebidrag á 5000 kr vardera.

Beloppet är avsett att vara ett bidrag till resekostnader vid fältstudier i länder utanför EU/EES.

Sökanden ska vara antagen och registrerad student vid Högskolan och stå i begrepp att påbörja examensarbete på grund- eller avancerad nivå. Sökande ska i övrigt uppfylla de krav som ställs för Minor Field Studies med undantag för att fältarbetet kan bedrivas i alla utomeuropeiska länder och att alla nationaliteter kan komma ifråga.

Bidraget kan sökas löpande.

Ordföranden i Internationella rådet beslutar om stipendietilldelning.

Kontakt: Susanne Corrigox, Internationaliseringssamordnare

sco@du.se   +4623778153