MInor Filed Studies

Minor Field Studies - stipendium för fältstudier

Stipendium för Minor Field Studies

Högskolan Dalarna har fördelat 2016 år stipendier

Information om kommande stipendier förväntas under våren 2017

Med ett MFS-stipendium kan du på plats i ett utvecklingsland samla material till ditt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen.

I minst åtta veckor kan du studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. MFS-stipendiet är på 27 000 kronor.

Fältarbetet ska vara avslutat och rapporterat senast 1 maj 2017.

Behörighetskriterier

du som söker

 • ska vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng
 • får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ska ha goda kunskaper i engelska, kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande
 • ska skriva examensarbetet på engelska eller värdlandets officiella språk
 • ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studien får inte genomföras i det före detta hemlandet. Studenter från övriga Norden ska vara fast bosatta i Sverige sedan minst ett år.

Du får inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sidafinansierade stipendier för samma typ av studie. Däremot är andra erfarenheter från exempelvis volontärarbete i utvecklingsländer inget hinder för att beviljas MFS-stipendium.

Stipendiebelopp och budget

MFS-stipendiet är fastställt till 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel. Till din ansökan ska du bifoga en preliminär budget som ska innehålla följande:

 • Resa med billigaste färdsätt till och från landet där studien ska genomföras.
 • Del av levnadsomkostnader (50 procent av utlandstraktamentet), läs mer på Skatteverkets webbplats.
 • Eventuella nödvändiga resor inom landet
 • Vaccinationer
 • Eventuella kostnader för utrustning
 • Resa till och från kursort där förberedelsekursen ges
 • Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 exemplar)

Obligatorisk förberedelsekurs innan resan

Alla studenter som beviljats stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs som behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation.

Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Stipendiaterna anmäler sig till kurserna via MFS kursanmälningssystem 

Uppsatser och reseberättelser från MFS-studenter

Du som genomfört studier inom MFS ska ladda upp din uppsats och reseberättelse.

MFS-uppsatsen ska anknyta till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

Vid bedömningen av ansökan tittar vi på den akademiska kvaliten och genomförbarhet (säkerhetsaspekter, materialinsamling i fält, språkkunskaper) samt förutsättningar för att du ska kunna slutföra ditt examensarbete akademiskt med utgångspunkt i fältstudien.

Uppsatsens frågeställning ska ha en generell samhällsmässig tillämpning och vara relevant för utvecklingslandet.

Det är möjligt att söka uppsatser och reseberättelser från tidigare MFS-studenter på websidorna ovan. 

 

Kontakt: Susanne Corrigox, Högskolan Dalarna , 791 88 Falun

              tel 023-778153

Ansökan med ev bilagor mailas till sco@du.se