Etiska riktlinjer

Studie och karriärvägledare strävar alltid efter professionalism och god etik. Därför utgår vi från professionens gemensamma etiska riktlinjer. 

Våra utgångspunkter i arbetet är att:

  • bygga verksamheten och arbetet på vetenskap och beprövad erfarenhet och därmed också utveckla den
  • följa den vetenskapliga utveckling som sker inom vägledning
  • respektera varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa, likabehandling och aktivt motverka diskriminering
  • främja individers fria och övervägda studie, karriär och yrkesval (autonomi)
  • sätta individen i centrum och försöka stå fri från särintressen
  • respektera att vägledning är frivillig
  • följa gällande regler för tystnadsplikt och sekretess

Mer information, Sveriges Vägledarförening:

http://www.vagledarforeningen.org/etisk-deklaration-0