Tillgodoräknande

Allmän information

Bara den som avser ansöka om examen vid Högskolan Dalarna har skäl att ansöka om tillgodoräknande, eftersom ett tillgodoräknande alltid görs med avsikt på examen.

Rätten till tillgodoräknande regleras av högskoleförordningen 6 kap. §§6-8 och Högskolan Dalarnas lokala styrdokument ("Handläggningsordning för tillgodogörande och ersättande av kurs vid Högskolan Dalarna" samt "Handläggningsordning för validering av reell kompetens").

Bara den som är antagen till, och registrerad på, kurs eller program vid Högskolan Dalarna har rätt att ansöka om tillgodoräknande vid Högskolan Dalarna.

Den sökande ansvarar själv för att ansökan är komplett, med styrkta (vidimerade) kopior av handlingar som åberopas. Ansökningsblankett finns här.

Vid komplett ansökan är handläggningstiden för tillgodoräknandeärenden upp till två månader.

Beslut skickas till den adress som uppgivits på ansökan. Avslag skickas rekommenderat. Alla beslut kan överklagas.

OBS! Kopia av beslut ska bifogas ansökan om examen.

Vad är ett tillgodoräknande?

Den som läst kurser på andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, och vill att dessa ska ingå i examensbeviset, kan behöva få dessa tillgodoräknande vid Högskolan Dalarna. Vid oavslutad kurs kan tillgodoräknande göras för att, om möjligt, få meriterna prövade mot målen för en kurs vid Högskolan Dalarna. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall valideras och tillgodoräknas.

Tillgodoräknande är ett samlingsbegrepp som vid Högskolan Dalarna omfattar fyra olika sätt att bedöma tidigare utbildning och/eller yrkeserfarenhet. Bedömningen utmynnar i ett beslut (se nedan inom parentes).

* Tillgodoräknande (Beslut om tillgodoräknande)
    - Utbildning från annat land (Beslut om tillgodoräknande)

* Tillgodogörande av hela avslutade kurser vid svenska lärosäten (utfärdat examensbevis)

* Ersättande av kurs (Beslut om ersättande av kurs)

* Validering av reell kompetens (Beslut om tillgodoräknande)

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av utbildning från annat svenskt lärosäte

Vid oavslutad kurs kan ett eventuellt tillgodoräknande göras för att få meriterna prövade mot målen för en kurs vid Högskolan Dalarna. Man ansöker alltså om tillgodoräknande.

En helt tillgodoräknad kurs markeras med ett T i examensbeviset.

Tillgodoräknande av utbildning från annat land

Tillgodoräknande måste också göras av kurser lästa vid lärosäten utomlands, detta för att möjliggöra att poängen räknas om till svenska högskolepoäng och förs in i Ladok (vår databas). Vid bifall kommer dessa kurser att redovisas antingen som tillgodogjorda (se nedan) eller också med T, som i stycket ovan.

Kurser lästa utomlands och tillgodogjorda vid Högskolan Dalarna kommer varken att markeras med betyg eller T. Istället hänvisar en fotnot till originalbetyg.

Mer information om utbytesstudier hittar du här.

Tillgodogörande (av hela avslutade kurser från svenska lärosäten)

Ett tillgodogörande innebär att kurs som lästs och godkänts vid annat svenskt lärosäte får inkluderas i ett examensbevis som utfärdas vid Högskolan Dalarna. En sådan kurs kan bara inkluderas om överlappning av innehåll inte föreligger.

Det finns ingen särskild blankett för tillgodogörande av kurs. I examensansökan anger man vilka kurser man vill ta med från annat svenskt lärosäte. Beslut om tillgodogörande fattas av examenshandläggare i samband med utfärdandet av examensbeviset och kräver i normalfallet inte något annat skriftligt beslut utöver examensutfärdandet.

Ersättande av kurs

Ett ersättande av kurs innebär att den ersättande kursen passar lika väl in i programmets kontext som den kurs den ersätter. Programstudent som vill byta ut kurs inom programmet bör känna till att detta kan påverka möjligheten att erhålla examen och/eller att få programnamnet nämnt i examensbeviset. Ovanstående avser studenter vars program leder mot generell examen (högskoleexamen, kandidatexamen och magister/masterexamen).

Programstudenter vars program leder mot yrkesexamen avråds bestämt från att byta ut kurser på eget bevåg då detta sannolikt innebär att examen inte kommer att kunna utfärdas. Rådgör alltid med studievägledare eller examenshandläggare och ansök därefter om ersättande av kurs.

Ansökningsblankett för ersättande av obligatoriskt programkurs.

Validering

I det här fallet avses så kallad tillgodoräknandevalidering, ej att förväxla med validering för att bli behörig till kurs. Tillgodoräknandevalidering är en process som innebär att man genom en strukturerad process/metod kan bedöma, värdera, dokumentera och erkänna en persons kunskaper och kompetens oberoende av hur de har förvärvats (DS 2003:23). Det måste alltså inte vara studier vid lärosäte som ger dig högskolepoäng, det kan även vara relevant yrkeserfarenhet.

En student vid Högskolan Dalarna har rätt att få sin reella kompetens validerad och, där högskolan så finner vara motiverat, tillgodoräknad till hel kurs eller helt kursmoment.

Begäran om tillgodoräknandevalidering ska göras på särskild blankett.

Till ansökan bifogas brev med utförlig redovisning av de relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet samt arbetsintyg från arbetsgivare som styrker redovisningen. Av arbetsintyget ska de relevanta arbetsuppgifterna, arbetets omfattning (% av heltid) samt tidsperioden för anställningen framgå.

Ett positivt beslut, ett bifall, uttrycks i form av tillgodoräknade poäng till hel eller del av kurs, eller under egen rubrik i examensbeviset (”Validerade poäng”).

Alltså:

För generell examen (högskole-, kandidat-, magister- masterexamen) utan programnamn

  • Den som har hela avslutade kurser från andra svenska lärosäten behöver inte ansöka om tillgodoräknande

För generell examen med programnamn

  • Den som vill byta ut obligatorisk kurs inom programmet, ansöker om ersättande av kurs

För yrkesexamen

  • Den som vill byta ut kurs inom programmet, ansöker om ersättande av kurs

För alla typer av examen:

  • Den som har hela avslutade kurser lästa vid utländskt lärosäte ansöker om tillgodoräknande
  • Den som har delvis oavslutad kurs från svenskt lärosäte ansöker om tillgodoräknande
  • Den som anser sig besitta en relevant kunskap erhållen på annat sätt än genom studier vid universitet/högskola, ansöker om validering av reell kompetens