Tribologilabbet

Repprovning
Vidhäftningsprovning

Tribologi är namnet på den moderna vetenskapen om friktion, nötning och smörjning, eller med andra ord läran om växelverkande ytor i relativ rörelse. Materialskador och haverier orsakade av friktion och nötning är mycket stora i ett industriellt samhälle. Enbart i Sverige så är de besparingsmöjligheter som kan göras med stöd av tribologisk forskning uppskattningsvis cirka 10 miljarder kr per år. Den ekonomiska betydelsen av tribologisk forskning har lett till att allt mer resurser satsas inom detta område och tribologin jämförs idag med andra centrala problemområden som korrosion och utmattning.

Ämnet Materialvetenskap vid Högskolan Dalarna förfogar idag över ett relativt välutrustat tribologilab med utrustning för tribologisk provning under i första hand glidande och abrasiv (repande) kontakt. Utrustningen omfattar bl.a.;

  • Tribometer (pinne-skiva). Arbetsområde från rumstemperatur till 1000 °C
  • Repprovning, vidhäftningsprovning
  • Nano-mikroindentation - repprovning

Den tribologiska provningen görs under välkontrollerade förhållanden varvid inverkan av olika sytemparametrar såsom; kontaktgeometri, motmaterial, typ av smörjmedel, smörjmedelsmängd, temperatur, tid, etc. kan studeras.

Genom att analysera de nötta ytorna med hjälp av olika mikroskopi- och ytanalysmetoder kan de dominerande friktions- och nötningsmekanismerna karakteriseras och relateras till materialens mikrostruktur och sammansättning varvid modeller för friktions- och nötningsuppträdandet tas fram. I samband med detta arbete fyller ämnets mikroskopi- och ytanalyslab en mycket viktig uppgift.

Kontaktinformation: Prof. Mikael Olsson, mol@du.se, tel. 023-778643