Välkomna till konferensen Modersmål, minoritet och mångfald - Flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontext som hålls i Falun den 12 och 13 november 2018. Konferensen riktar sig till forskare, forskarstuderande och lärarutbildare med intresse för frågor relaterade till modersmål, minoriteter och mångfald i skolsammanhang.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för forskare, forskarstuderande och lärarutbildare med intresse av mångfald och utveckling i skola och dagens samhälle genom att lyfta frågor om modersmål, minoriteter och mångfald ur olika perspektiv. Samtidigt syftar konferensen till att uppmärksamma Sveriges nationella minoritetsspråk och andra språk som barn, ungdomar och vuxna har rätt att använda och utveckla.

Med konferensen vill vi skapa en dialog om flerspråkig identitet med fokus på gränsdragningar, rörlighet, föränderlighet och mellanförskap när det gäller tillhörighet i en kontext där transspråkande och transnationalitet utgör dagliga sociala praktiker.

Vi vill genom tematiska, teoretiska och metodologiska presentationer och diskussioner utmana rådande diskurser om flerspråkighet, revitalisering och identitet i relation till språkbevarande, samt lyfta olika aspekter av minoritetsfrågor kopplade till språklig och kulturell mångfald och identitet.

Ett viktigt mål med konferensen är att möjliggöra en diskussion och utveckling av tvärvetenskaplig forskning och skapandet av nätverk för att utbyta teoretisk och praktisk kunskap kring modersmål, minoriteter och mångfald i utbildningssammanhang. Ett andra mål är att skapa grund för en publikation utifrån konferensens bidrag.

Call for papers

Välkomna att

  • hålla individuella presentationer (20 min. presentation + 5 min. frågor)
  • arrangera ett tematiskt kollokvium (flera föredrag under 90 eller 120 minuter)
  • arrangera en panel som ansluter sig till konferensens tema (60 eller 90 minuter)
  • presentera en poster (storlek max A1, ca 60 x 84 cm).

Konferensens språk är i huvudsak svenska, men vi välkomnar presentationer utöver svenska på norska, danska och engelska.

Inlämning av abstrakt

Anvisningar för abstrakt

Det finns fyra möjligheter för presentationer utgående från konferensens tematik: presentation, kollokvium, panel och poster (se nedan.)

Abstrakt och nyckelorden kan utformas på svenska, norska, danska eller engelska.

I abstraktet ska framgå presentationens titel, syfte, material, metod och (preliminära) resultat samt presentationens språk ifall det är annat än svenska.

Samtliga abstrakt kommer att genomgå en blind peer-review granskning och accepteras på basis av abstraktens vetenskapliga kvalitet.

Presentation och poster

Vi välkomnar både forskningspresentationer i form av muntligt föredrag (sektionspresentation) eller som poster.

Abstrakten lämnas in via konferensens e-postadress: mmm2018@du.se. Abstrakten får innehålla högst 300 ord exklusive titel och referenser (max 3 stycken).

Abstrakt sänds in via e-post som bilaga i doc- eller docx-form med "Abstrakt mmm2018" som ämne (subject). Namnge det bifogade dokumentet enligt följande:

DittNamn AbstraktPresentation Datum (OBS! Undvik att använda ä,ö, å, é, á o.s.v.)

respektive

DittNamn AbstraktPanel Datum (OBS! Undvik att använda ä,ö, å, é, á o.s.v.)

Sista dag för inlämning av abstrakt är den 15 juni 2018.
Information om godkännande av abstrakt meddelas senast den 15 augusti 2018.

Kollokvium

Kollokvierna består av flera föredrag kring samma tematik och kan pågå i 90 alternativt 120 minuter. De ska innehålla en kort inledning samt en avslutande tematisk diskussion. Kollokvieförslaget ska innehålla kollokviets titel, en beskrivning av kollokviets tema, namnen på föredragshållarna, föredragens rubriker och eventuellt diskutand.

Kollokviearrangörerna bjuder själva in de som håller föredrag i respektive kollokvium och ansvarar för att samtliga abstrakt sänds till arrangörerna med en beskrivning av kollokviets innehåll och syfte med max 500 ord. Abstrakten för de enskilda kollokvieföredragen sänds först efter att information om godkännande av kollokviet erhållits. Abstrakten för enskilda kollokvieföredrag ska inte överskrida 300 ord/föredrag exklusive referenserna.

Förslag på kollokvium sänds in via e-post till: mmm2018@du.se som bilaga i doc- eller docx-form med "Abstrakt mmm2018" som ämne (subject). Namnge det bifogade dokumentet enligt följande:

DittNamn AbstraktKollokvium Datum (OBS! Undvik att använda ä,ö, å, é, á o.s.v.)

Sista dag för inlämning av förslag på kollokvium är den 15 juni 2018.
Information om godkännande av kollokvium meddelas senast den 30 juni 2018.

Panel

Det är även möjligt att ordna paneler på 60 alternativt 90 minuter. En panel har en kort inledning, en tematisk diskussion och en avslutande sammanfattning. Panelarrangörer sänder en beskrivning av panelen med panelens titel och paneldeltagarnas namn. Beskrivningen får vara maximalt 500 ord exklusive referenserna (max. 1-3 stycken).

Förslag på panel sänds in via e-post till: mmm2018@du.se som bilaga i doc- eller docx-form med "Abstrakt mmm2018" som ämne (subject). Namnge det bifogade dokumentet enligt följande:

DittNamn AbstraktPanel Datum (OBS! Undvik att använda ä,ö, å, é, á o.s.v.)

Sista dag för inlämning av förslag på panel är den 15 juni 2018.
Information om godkännande av panel meddelas senast den 30 juni 2018.

Plenartalare

Tove Skutnabb-Kangas

Porträttbild Tove, utomhus med skog och vatten som bakgrundFil.dr. Tove Skutnabb-Kangas är docent vid Åbo Akademi. Hennes forskningsfält sträcker sig över många områden och länder: språkliga mänskliga rättigheter, urfolks och minoriteters språk- och utbildningsfrågor, speciellt modersmålsbaserad flerspråkig utbildning, relationen mellan språklig och kulturell mångfald och biodiversitet, språklig diskriminering (lingvicism), språk och makt, engelskans utspridning på bekostnad av andra språk (språkimperialism), samt revitalisering av inhemska och nationella minoritetsspråk.

Skutnabb-Kangas har varit involverad i minoriteters kamp för deras språk i över 50 år. Under sina år som forskare och aktivist har hon skrivit eller varit redaktör för ett 50-tal böcker och skrivit omkring 400 bokkapitel och akademiska artiklar som har översatts till över 50 språk. Skutnabb-Kangas har bland annat mottagit Linguapax award 2003; Carl Axel Gottlund Award; CABE (California Association for Bilingual Education) Vision Award 2013.

Mer information: www.Tove-Skutnabb-Kangas.org

Jarmo Lainio

Porträttbild Jarmo, utomhus med träd i bakgrundenFil.dr. Jarmo Lainio är docent vid Tammerfors universitet sedan 1994, inom området sociolingvistik och han innehar sedan 2008 professorstjänsten i finska vid Stockholms universitet. Han var tidigare professor vid Mälardalens högskola, där han förestod Finskt språk- och kulturcentrum (2003-2011), och där han också var gästprofessor (2011-2013).

Vidare har Lainio varit gästforskare (Visiting Research Fellow) vid University of Ottawa i Canada (1990-1991), liksom senior forskare vid Vetenskapsrådet. Lainios forskningsintresse är framförallt sociolingvistik, två-/flerspråkig undervisning, språksociologi, minoritetsspråksstudier, och språkpolitik med inriktning mot undervisningsfrågor. Inom sina forskningsfält har han skrivit ett hundratal artiklar och rapporter.

Sedan 2006 är Lainio Sveriges representant i Europarådets expertkommitté för övervakning av Den europeiska språkstadgan (European Charter for Regional or Minority Languages); från och med december 2015 är han också vice ordförande i dess presidium.

Mer information: www.su.se/profiles/laini-1.185061

Tommaso Milani

Porträttbild TommasoFil.dr. Tommaso Milani är professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet. Hans forskningsfält fokuserar flerspråkighet utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Han är bland annat intresserad av hur media framställer språk och dess talare och han ser flerspråkighet som ett brett begrepp som innefattar inte bara språk utan även andra meningsskapande system så som kropp, musik och det visuella.

Milani har över de senaste tio åren publicerat 60 artiklar och kapitel i internationella vetenskapliga tidskrifter och samlingsvolymer. Han har dessutom redigerat 5 böcker och 10 temanummer av internationella tidskrifter. Milani har en utmärkelse som "internationellt hyllad forskare" (internationally acclaimed researcher) av den sydafrikanska National Research Foundation (NRF).

Han är medlem av redaktionsråden för 16 internationella tidskrifter, bland andra African Studies, Feminist Theory, Language in Society, Language Policy and Linguistic Landscape.

Mer information: svenska.gu.se/om-oss/personal?userId=xmilto

Åsa Palviainen

Porträttbild ÅsaFil.dr. Åsa Palviainen (f.d. Nordqvist) är professor i svenska språket på institutionen för språk- och kommunikationsstudier vid Jyväskylä universitet. Palviainens forskningsfält innefattar tidig två- och flerspråkig utveckling, flerspråkighet i daghem och förskola, digitalt medierad kommunikation och språkanvändning i flerspråkiga familjer (som del av forskningsfältet familjespråkpolicy), andraspråksinlärning och –undervisning (särskilt svenska i finska skolor), diskursanalys (särskilt nexusanalys) och språkpolitik.

Palviainen har publicerat över 60 verk. Vidare har Palviainen lett flera forskningsprojekt, har varit expertgranskare och redaktör för flera vetenskapliga publikationer och är en flitigt anlitad föreläsare, såväl i nordisk som internationell kontext. Hon har fått utmärkelser Kari Sajavaara’s foundation reward for research conducted within the area of applied linguistic studies (2011) och Folktingets förtjänstmedalj (2015).

Mer information: www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/henkilosto/henkilosto/palviainen-asa

Program

Konferensens program publiceras i september 2018. Konferensen börjar på måndag morgon den 12 november och avslutas på tisdag kväll den 13 november.

Anmälan och avgifter

Registrering öppnar den 15 augusti 2018 och stänger den 15 september 2018.

Konferensavgiften är 1200 kronor.

I konferensavgiften ingår det vetenskapliga programmet, material, lunch, fika på båda konferensdagarna och konferensmiddag på måndag kväll.

Praktisk information

Vägbeskrivning från Falun Centralstation till Högskolan Dalarna

Mer information om boende och resor kommer snart.

Viktiga datum

Sista dag för inlämning av abstract för individuella presentationer och poster: 15 juni 2018
OBS! Sista dagen för inlämning av abstract är förlängt till och med 1 augusti.

Sista dag för inlämning av förslag på kollokvier och paneler: 15 juni 2018

Information om godkännande av kollokvier och paneler meddelas: 30 juni 2018

Information om godkännande av abstrakt gällande individuella presentationer och poster meddelas: 15 augusti 2018

Registrering öppnar 15 augusti 2018

Registrering stänger 15 september 2018

Väkomna!

 

Konferensen organiseras av ämnet Svenska som andraspråk vid Akademin humaniora och medier vid Högskolan Dalarna, i samverkan med forskningsprofilen Utbildning och lärande.

Organisationskommittén: Boglárka Straszer (ordförande), Åsa Wedin, BethAnne Paulsrud och Jenny Rosén

Kontakt

Kontaktperson:
Boglárka Straszer, lektor i svenska som andraspråk

Konferensens hemsida:
www.du.se/mmm2018

Konferensens e-postadress:
mmm2018@du.se

Senast uppdaterad: