Regler för kursutvärdering vid Högskolan Dalarna:

  1. Centralt i arbetet med kursutvärderingar är att arbetet ska ske systematiskt, att det dokumenteras och att studenterna och andra berörda parter ska delges resultatet. Kursutvärderingen ska omfatta alla typer av kurser inom Högskolan.
  2. Studenter som deltar i en kurs vid Högskolan Dalarna ska alltid ha möjlighet att lämna sina synpunkter på kurstillfället.
  3. Tänk på att kursvärdering och kursutvärdering är inte samma sak. Med kursvärdering avses studenternas bedömning av kursen. Med kursutvärdering avses den sammanvägda bedömningen av kursen som helhet. I den sammanvägda bedömningen utgör studenternas bedömning utgångspunkten, men kompletteras med andra faktorer som har inverkat på kursens genomförande samt med lärarnas synpunkter.

De mest centrala frågorna i en studentenkät bör vara hur väl kursens upplägg varit ett stöd för dem att nå kursmålen. Andra viktiga underlag och aspekter som bör beaktas vid en kursutvärdering är kursens ekonomiska ramar, lokaler, digitala stödstrukturer, schemavillkor, kurslitteratur och eventuellt andra lärares (som ingår i kursen) omdömen.

I Högskolans policy för studentinflytande står också att "Studentens inflytande över lärandesituationen är en viktig del av utbildningen".

Föregående kursvärderingen skall publiceras i lärmiljön så studenter kan ta del av hur utvecklingen av kursen fortskrider. Det bör då påpekas att kursansvarigs kursutvärdering inte är liktydigt med studentenkäten. Den är "endast" rådata för analys.

Mer information finns i dokumentet Regler för kursutvärderingar vid Högskolan Dalarna.

Senast uppdaterad: