Texten uppträder under många namn och det finns inte någon enhetlighet i hur de skrivs eller hur de benämns. Exempel på sådana benämningar, förutom kursguide, är kursbeskrivning, kurs-pm, kursintroduktion, studieguide, studieintroduktion.

Här kallar vi denna text genomgående för kursguide.

Vad bör/kan ingå i en kursguide?

 • Presentera och tydliggör kursens sammanhang – är den del i ett program? Fristående? Kopplad till fortbildning?
 • Presentera kursens lärare och övrig viktig personal med nödvändiga kontaktuppgifter – gärna med bild
 • Kursens litteratur presenteras – gärna med motivation om varför och på vilket sätt studenten skall förhålla sig till den.
 • Påminn om och upprepa kursplanens målskrivningar och styrning. Förtydliga hur kursens delar är konstruerad med dessa mål i sikte.
 • Presentera uppgifter och examinationsformer och förklara hur dessa svarar mot kursens mål – ge instruktioner om hur kursdeltagaren skall förbereda sig för att klara uppgifterna på bästa sätt. Ge tydlig information om tidsramar och inlämningsdatum m.m.
 • Förklara hur bedömning och betygssättning sker i kursen. Om det finns graderade betyg i kursen så ge kursdeltagaren information om de olika betygskriterierna
 • Ge information om hur kursdeltagaren skall få information/respons på sina prestationer för att utvecklas mot kursmålen. Från lärare? Från medstudenter?
 • Presentera gärna vad som skall göras i kursen med stöd av ett s.k. utvidgad schema. Med utvidgad schema menas att fokus är på vad kursdeltagaren skall göra (inte läraren), se exempel nedan.
 • Kursens arbetsformer beskrivs, både  vad gäller dess syfte och hur kursdeltagaren skall förhålla sig och förbereda sig inför dessa. (Föreläsningar/seminarier/studiebesök/laborationer/övningar/grupparbeten/redovisningar)
 • Värdet av kursvärdering. Hur detta görs och vilket värde det har för kursens fortsatta utveckling
 • Eventuellt kan rutiner och regler beskrivas vad gäller kursdeltagares frånvaro/sjukdom.
Senast uppdaterad: