Internationella Rådet har till uppgift att initiera, stimulera, främja, stödja och följa upp implementeringen av Högskolan Dalarnas internationaliseringsarbete. Detta innebär mera specifikt bland annat följande:

 • Upprätta och följa upp en för Högskolan gemensam handlingsplan med tidsatta och mätbara mål
 • Inventera och utvärdera Högskolans internationella avtal i relation till HDa:s vision
 • Informera om och samordna Högskolans deltagande i olika EU-program rörande utbildning
 • Besluta i ärenden gällande olika internationella stipendier
 • Stimulera internationaliseringsaktiviteter i linje med Högskolans vision genom att föreslå fördelning av utvecklingsmedel, samt följa upp dessa.

Internationella Rådets sammansättning

 

 • Ordförande, utses av rektor
 • Internationaliseringssamordnare, representerar UFK och är rådets föredragande tjänsteman
 • Chefen för Avdelningen för Studentservice
 • En representant för varje akademi
 • Representant för en utbildning som kräver extra internationaliseringsinsatser, adjungeras
 • Studentrepresentanter utsedda av Dala Studentkår
 • En extern representant med förankring i det regionala arbetslivet
 • Representant för Kommunikationsavdelningen

Kontakt

Internationaliseringssamordnare
023-77 81 53
070-576 37 97

Senast uppdaterad: