kunskap

För att stimulera våra studenter till engagemang för hållbar utveckling har Högskolan Dalarnas miljöråd inrättat ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. I oktober kommer vi för första gången att dela ut utmärkelsen, för arbeten genomförda läsåret 2017-2018 (tid för ansökan har gått ut).

Resebidraget är ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Nästa omgång gäller examensarbeten publicerade under läsåret 2018-2019. Studenter som fått sitt examensarbete publicerat i DiVA mellan 2018-09-01 – 2019-08-31 kan ansöka om bidraget.

Ansökan: Senast 2019-09-01 ska ansökan göras genom ett e-post till Högskolans miljösamordnare (se kontaktuppgift nedan). I e-postmeddelandet ska du 1) bifoga en länk till ditt arbete i DiVA, 2) kortfattat motivera varför ditt examensarbete ger ett bidrag till ett hållbart samhälle och 3) kortfattat beskriva vad du skulle vilja använda resebidraget till om du får det.

Bedömning och beslut: Bedömningen av de inkomna examensarbetena sker utifrån ett antal kriterier (se nedan). Beslut om resebidraget fattas av miljörådet senast under oktober 2019.

Kriterier: Ansökan om resebidrag för bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling bedöms enligt följande tre kriterier.

  1. Originalitet i förhållande till sin ämnestradition.
  2. Direkt relevans för området hållbar utveckling (med direkt relevans avses att kopplingar till en eller flera aspekter av hållbar utveckling ska beröras i exempelvis problemställning, syfte och frågeställningar).
  3. Integrering av flera olika perspektiv knutna till hållbar utveckling, exempelvis ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Kostnader som täcks av resebidraget: Resebidraget är ämnat för en studieresa inom Sverige i syfte att utveckla din kompetens inom hållbar utveckling i vid bemärkelse, exempelvis genom att delta vid en seminariedag, studieresa eller kortare utbildning. (Resmål utanför Sverige kan komma i fråga efter diskussion med miljörådet). Bidraget är personligt och kan användas för att täcka direkta kostnader såsom seminarie/kursavgift, resa, logi, litteratur med mera. För att beviljas resebidraget måste det klart framgå av ansökan att det ska användas till studier av hållbar utveckling i vid bemärkelse. Studieresan ska påbörjas senast under 2020.

Redovisning: Redovisning ska ske till miljörådet senast ett halvår efter genomförd studieresa i form av en mycket kortfattad rapport, maximalt 1 A4-sida.

 

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 82 58

Senast uppdaterad: