Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Under hösten och våren 2016-2017 genomförde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärdering av lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling. Utvärderingen utgick från det krav i högskolelagen som anger att (1 kap 5 §) högskolor i sin verksamhet ska "främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

Utvärderingen hade fokus på området utbildning och genomfördes som en tematisk utvärdering. Bedömningarna grundades på lärosätenas självvärderingar (här kan du ta del av Högskolan Dalarnas självvärdering). Tre aspektområden utvärderades: Styrning och organisation, Miljö, resurser och område samt Utformning genomförande och resultat.

Högskolan Dalarna fick det samlade omdömet att "lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling". Det är aspektområdet Styrning och organisation som har fått detta sämre omdöme. De övriga två aspektområdena har fått det bättre omdömet "väl utvecklad process". Förutom själva beslutet finns två rapporter på UKÄs webbplats: den första beskriver processen och bedömargruppens samlade slutsatser och den andra innehåller bedömargruppens yttrande för varje lärosäte.

Miljörådet har efter UKÄ:s beslut fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en åtgärdsplan för att rätta till de brister som påpekats. Åtgärdsplanen förväntas bli klar och antagen i början av 2018.

 

 

  

Senast uppdaterad: