Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen
skärgård

De nuvarande miljö- och hållbarhetsmålen gäller för perioden 2016 – 2019. Här presenteras de övergripande målen, via länkarna nedan kan du ta del av målen i sin helhet och av vår miljöpolicy.

Utbildning
Samtliga programstudenter ska under sin utbildning fortlöpande få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor.

Forskning
Uppmuntra till forskning som beaktar miljö- och hållbarhetsfrågor och spridning av resultat till allmänhet, beslutsfattare, företag och organisationer.

Tjänsteresor
Minska den negativa miljöpåverkan orsakad av tjänsteresor.

Hållbar konsumtion
Miljöanpassa och effektivisera resursanvändningen inom Högskolan samt i upphandlingar och inköp i ökande grad ställa krav på miljöhänsyn och god arbetsmiljö i produktionskedjan.

Återvinning och avfall
Högskolan ska minska det osorterade avfallet och öka återvinningsgraden.

 

Senast uppdaterad: