Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom forskningsprofilen finns grupper som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt kritiska utbildningsstudier.

Högskolan Dalarna har våren 2017 erhållit rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete efter att ansökningsprocessen blev färdig. Lediga doktorandtjänster finns under Våra lediga jobb.  

Forskarskolor

Forskarskolor är sammanhållna forskarutbildningar i samverkan mellan flera ämnen och mellan flera högskolor och universitet.

Skolnära

Teknikburna kunskapsprocesser

 

Kollegiala mötesplatser

Förskolepedagogik
Tarja Alatalo

Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer
Sara Irisdotter Aldemyr

De samhällsorienterande ämnenas didaktik
Maria Olson

Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didakt
Jörgen Dimenäs

Språkdidaktik
Åsa Wedin

Utbildningshistoria
Urban Claesson

Kritiska utbildningsstudier
Jenny Rosén

Publikationer

Utbildning och lärande

Publikationer
Pågående forskningsprojekt
Avslutade forskningsprojekt
Utbildningsvetenskapliga seminariet ht 2018
Tidskriften Utbildning & Lärande

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap.

Tidskriften Utbildning & Lärande

Forskningsledare

Professor pedagogiskt arbete
023-77 88 51
Senast uppdaterad: