Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Forskningscentret för äldre och åldrande (ReCALL) bildades 2014 som ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Landstinget Dalarna, som ett erkännande av den sakkunskap om åldrande och äldre personer som finns inom Högskolan och för att stärka faktabasen för vård- och omsorgspraktik och policy på detta område.

Centret är en del av Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, och är verksamt inom forskningstemat Hälsa och Välfärd. Medlemmarna vid centrumet kommer från alla delar av Högskolan, med expertis som täcker ett brett urval av discipliner och ämnen inklusive omvårdnad, statsvetenskap, psykologi, engelsk litteratur, socialt arbete, business intelligence och energieffektivitet. Vi har också associerade medlemmar som är baserade utanför Högskolan, men som vi samarbetar med för att skapa synergier av kompetens och skicklighet och för att bilda intressenätverk. Recall har ett formellt samarbete med KIPS - Centrum för Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet, och med RICH - Centrum för Reproductive, infant and Child Health, så att medlemmar av ett centrum också kan ha medlemskap i en eller båda av de andra centra. Detta innebär att ansvaret för vissa forskningsprojekt delas.

Medlemmarna i ReCALL arbetar på många och olika projekt på regional, nationell och internationell nivå. Det är en central del av centrumets uppdrag att samarbeta med regionala aktörer och intressenter i syfte att säkerställa att äldre människor i Dalarna upplever ett fullständigt och rikt liv i den senare delen av livet. Strax efter inrättandet av centrumet hölls möten med regionala aktörer där det bestämdes att fokus för centrumet är de två forskningsområdena: eHälsa och äldre personer med skör hälsa. En arbetsgrupp för varje område har bildats för att driva respektive forskningsagenda. Varje grupp består av ett antal forskare och en representant från våra regionala aktörer.

Forskning arbetsgrupper

eHälsa

Gruppen, som leds av Doktor Lena Dahlberg, sammanför expertis inom gerontologi, psykologi, statsvetenskap, sjukgymnastik, business intelligence, datateknik och social medicin, och har representation från Region Dalarna (Maria Ekelöf). Pågående forskningsprojekt eller projekt under utveckling inom arbetsgruppen för eHälsa inkluderar: mobila applikationer för att stödja äldre och deras anhörigvårdare; en webbaserad plattform för äldre och sjukvårdspersonal för att främja balansträning i kommunalt boende; sensorbaserat stöd för självdosering hos patienter med Parkinsons sjukdom; och intelligenta, inkluderande och universellt utformade miljöer.

Äldre personer med skör hälsa

Denna grupp, leds av Doktor Anna Cristina Åberg, sammanför expertis inom omvårdnad, sjukgymnastik, statsvetenskap, psykologi, och gerontologi, och har representation från Landstinget Dalarna (Lotta Jansson). Pågående forskningsprojekt eller projekt under utveckling inom arbetsgruppen för äldre personer med skör hälsa inkluderar: utvärdering av den fysiska miljön i vårdinrättningar; utforskning av kärnvärden i social omsorg för äldre och för vårdgivare; sväljfunktion, munhälsa, och födointag; undersökning av varför äldre människor besöker akuta sjukvårdsavdelningar; akut vård av äldre; och nya metoder för att bättre kunna förutsäga debut av demens.

Senast uppdaterad: