Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska ha kunskap om och förståelse för människors livsvillkor och förutsättningar för hälsa ur såväl lokalt, nationellt som globalt perspektiv med särskilt beaktande av likabehandling, mångfaldsaspekter samt hållbar utveckling. Vidare ska kursen ge en förståelse för människans utsatthet och behov av trygghet och skydd.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för innebörden i konventioner och styrdokument som avser mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt folkhälsa,
 • definiera begreppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet,
 • redogöra för viktiga bestämningsfaktorer av betydelse för hälsa samt reflektera över sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv,
 • reflektera över diskriminering och utsatthet i vårt samhälle relaterat till exempelvis ålder, genus, sexuell tillhörighet, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och våld i nära relationer samt reflektera över egna attityder och värderingar,
 • reflektera över människans villkor i samband med flykt, migration, asyl och integrering ur ett individ-, familje- och samhällsperspektiv,
 • redogöra för metoder vid förebyggande och hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på empowerment,
 • diskutera betydelsen av ett tvärprofessionellt arbetssätt och sjuksköterskans roll i detta arbete,
 • diskutera etiska aspekter och problem som kan uppstå i preventivt och hälsofrämjande arbete,
 • diskutera begreppet kulturanpassad omvårdnad.

Innehåll

Hälsa och mänskliga rättigheter studeras i ett globalt såväl som nationellt och lokalt perspektiv. Kunskap om de organisationer och officiella styrdokument som verkar för upprätthållande av fred, hälsa, trygghet och välbefinnande bearbetas. Kursen ger en grund för förståelsen av människors utsatthet vid tillstånd som utgör ett hot mot existensen (krig, flyktingstatus, svält/törst, miljö-/naturkatastrofer, exploatering och rättslöshet i privat-, arbets- och samhällsliv). Familj, arbetsmiljö, fritid och hållbar utveckling diskuteras i relation till hälsa utifrån genus, kultur och socioekonomisk status. Fysiska och psykiska folkhälsoproblem som påverkar hela människan diskuteras utifrån villkor för lärande, välbefinnande, utveckling och trygghet både enskilt och i ett familjeperspektiv. Sjuksköterskans ansvar för prevention och promotion i relation till hälsa diskuteras på individ- och samhällsnivå.

Examinationsformer

Examination sker genom hemtentamen och formativ bedömning i seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och seminarier samt fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Människors villkor i samhället, 4,5 hp
 • Hälsa nationellt och globalt, 3 hp

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.