Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård, 60 högskolepoäng

En nätbaserad utbildning med tydlig samverkan

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering, där samverkan med SUD (Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna) har en tydlig påverkan.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns en mycket bred arbetsmarknad inom vård av personer med demens. Befolkningen blir allt äldre och då ökar också antalet personer med demens. Detta innebär att du som sjuksköterska kommer möta dessa människor i de allra flesta av verksamheter- prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Demenssjuka personer bor allt längre kvar i sitt ordinära boende, vilket gör att du som sjuksköterska inom den kommunala sektorn möter dem såväl hemma som i särskilda boenden.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning mot demensvård samt en Filosofie magisterexamen med huvudområde Omvårdnad.

Utbildningens innehåll

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens har ett tydligt fokus på personcentrerad omvårdnad för personer med demens. Vidare på evidens, förbättringsarbete och ledarskap. Omvårdnadsåtgärder för personer med demens och fokus på uppföljning av- och vårdplanering för BPSD. Fokus ligger också på hållbar utveckling för demensvården i relation till genus, och kulturella aspekter, samt demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Samverkan sker med SUD (socialtjänstens utveckling i Dalarna) region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker i samverkan med verksamheter som bedriver demensvård. Inom VFU integreras teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet med betoning på förbättringsarbete.

Studera nätbaserat

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av ny pedagogik och teknik. Genom dynamiska webbplatser, e-post, direktsända föreläsningar och mötesrum via Internet finns det goda förutsättningar att skapa en miljö för dig som student som kan liknas med att läsa direkt på campus.

Utbildningen startar höstterminen 2017. Utbildningen är nätbaserad (50 % distans) och har tekniska lösningar som är enkla att hantera. Självklart har du teknisk support under hela utbildningen.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UZE
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 24

Ansök

Ansök på Antagning.se