Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Som sjuksköterska möter du människor i alla åldrar med olika behov av omvårdnad och medicinsk vård. Arbetet är omväxlande, spännande och ställer krav på ständig utveckling för att kunna möta framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård.

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ämnes och kunskapsområde och omfattar både det praktiska/kliniska arbetet med patienter och den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Inom ämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara eller återvinna hälsa och livskvalitet under alla skeden i livet. Personcentrerad omvårdnad tar sin utgångspunkt i människans upplevelse, reaktion och tolkning av hälsa, ohälsa och sjukdom. Omvårdnad är ett forskningsområde som bedriver evidensbaserad kunskapsutveckling.

Utbildningen omfattar 3 års heltidstudier 180 hp (40 tim/vecka) och består av teoretiska och kliniska studier som gör dig väl förberedd att arbeta som sjuksköterska inom dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Studierna leder fram till en Sjuksköterskeexamen samt en Kandidatexamen i huvudområdet Omvårdnad.

Programmet består av 15 kurser inom huvudområdet omvårdnad tillsammans med medicinsk vetenskap. I programmets samtliga kurser förekommer både campus- och webbaserade träffar och i några av kurserna ingår färdighetsträningar, laborationer och fältstudier. Antalet träffar på campus varierar beroende på kurs. Programmet benämns bunden/normal på antagning.se, men vi använder digitala lärresurser i mycket hög utsträckning. All verksamhetsförlagd utbildning sker i Dalarna.

Information om kursernas innehåll, omfattning och utformning hittar du i det digitala programrummet på Fronter. Logga in som gäst på Fronter och välj Sjuksköterskeprogrammet i listan under länken Alla rum.

e-lärande en viktig del i programmet

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna Skjuksköterskeprogrammethar erhållit en kvalitetsmärkning E-xcellence Associates in Quality vilket innebär att vi, som ett av flera lärosäten, anses arbeta systematiskt med kvalitet och utveckling av nätbaserat lärande.

Vårt campus erbjuder studier via nätbaserade träffar med hjälp av t.ex. chatverktyget Connect och streamade föreläsningar där det finns chans att ställa frågor direkt till föreläsaren via ett chatverktyg kopplat till de digitala föreläsningssalarna. Kommunikationen mellan lärare och student sker i hög grad via den digitala lärplattformen Fronter som tillhandahåller digitala kursrum för programmets samtliga kurser. Detta kräver tillgång till fungerande bredbandsuppkoppling, dator, webbkamera och en mikrofon. Vid tentamen online är det obligatoriskt med headset och extern webbkamera.

Studenten ansvarar för att ha tillgång till, och att även använda, den tekniska utrustning för digital kommunikation som krävs för att utbildningen ska kunna genomföras på ett kvalitativt och rättsäkert sätt.

Du har även möjlighet att följa undervisningen på campus i de fall du önskar det. Användande av digitala lärresurser via internet och databaser innebär en ökad tillgång till kunskap. Vårt e-lärande ger dig verktygen som är nödvändiga för att söka, hantera och värdera stora mängder forskningsbaserad information. Detta förbereder dig för ett evidensbaserat arbetssätt där du använder bästa tillgängliga kunskap grundad på ny forskning. Din utbildning lägger grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är i ständig förändring.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

SkjuksköterskeprogrammetDen verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) med stöd av lärare och handledare uppgår till 38 veckor vilket motsvarar ca 1/3 av utbildningen och är fördelad på fyra av sex terminer. Undervisningsplatserna återfinns i kommuner och landsting inom olika hälso- och sjukvårdsverksamheter. VFU bedrivs endast i Dalarnas län och platserna är fördelade över hela länet. Lottning kan förekomma då studentantalet överstiger antalet studieplatser inom aktuell enhet. Inom ramen för olika utbytesprogram finns möjlighet att genomföra delar av utbildningen utomlands.

För mer information se - Kliniska studier.

Behörighetskrav

Har du några funderingar kring behörighetskrav eller antagning var god kontakta Högskolan Dalarnas studievägledning.

Programtillfällen

Höstterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-H2SE4
Programstart: v35, 2016
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2TS5
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se