Masterprogram i musik, 120 högskolepoäng

Masterprogrammet i musik är en två- alternativt ettårig utbildning med unik uppbyggnad. Det riktar sig till dig med grundutbildning inom musikområdet – pedagogiskt, konstnärligt eller vetenskapligt – och ger goda möjligheter till självvalda specialiseringar. Det är i första hand tänkt som en vidareutbildning inför mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett yrkesliv med musikinriktning, men fungerar också som förberedelse till forskarutbildning. Till det unika med programmet hör också att det tillåter dig att blanda kurser som har skilda betoningar av kunskaper och färdigheter inom musikområdet.

Utbildningen ges av Musikhögskolan vid Örebro universitet i nära samverkan med Musikhögskolan i Ingesund (vid Karlstads universitet) och ljud- och musikproduktionsämnet vid Högskolan Dalarna. Det nära samarbetet innebär att programmet erbjuds vid de båda övriga lärosätena, trots att det formellt ges av Musikhögskolan i Örebro. För dig medför denna samverkan att programmet kan ha ett brett kursutbud och en specialiserad lärarkompetens. 

Programmet är uppbyggt av en blandning av obligatoriska och valbara kurser. Det första året, vars fullföljande ger magisterexamen, avslutas med en examinationsuppgift som gärna får ha en arbetslivsanknytning. Med de valbara kurserna kan du skapa din egen kunskapsprofil med sikte mot en viss yrkesroll eller mot forskarutbildning med viss inriktning.

Här kan Du se hur Örebro universitet annonserar ut programmet. 

Ansökan görs via antagning.se senast den 15 april. Anmälningskod: ÖU-49000.

Examen
Utbildningen leder till en masterexamen 120 högskolepoäng med musikvetenskap som huvudområde. Efter studier om 60 högskolepoäng kan etappavgång ske med en magisterexamen i musikvetenskap.

Frågor om programmet besvaras av professor Gunnar Ternhag (gte@du.se).