Utbildningsplan

Utbildningsplan: Tandhygienistprogrammet 120 högskolepoäng

Programkod: VTHYG
Programansvarig: Anna-Britta Larsson
Fastställd:
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2006-11-22.
Gäller fr.o.m. 2007-08-27.
Reviderad:
Reviderad 2011-05-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-08-22.
Nedlagd: 2011-08-22

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

Mål
För tandhygienistexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som tandhygienist.

Kunskap och förståelse
För tandhygienistexamen skall studenten
- visa kännedom om områdets vetenskapliga grund och om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
- visa kunskap om och förståelse för munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet och allmäntillståndets inverkan på munhälsan och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För tandhygienistexamen skall studenten
- visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl enskilda som grupper av patienter,
- visa förmåga att självständigt utföra undersökningar av karies och parodontit samt att utreda och analysera behov av munhälsovårdande insatser,
- visa förmåga att genomföra och utvärdera insatta åtgärder samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att förmedla sin kunskap till olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandhygienistexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För tandhygienistexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Studenten skall även:
- visa kunskap om och förståelse för tandvårdens verksamhet.
- visa förmåga att samarbeta med olika yrkesgrupper i tandvården.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng (hp). Vårdvetenskap inriktning munhälsa är utbildningens huvudområde. Vårdvetenskap utgör en övergripande beteckning för vårdprofessionernas specifika ämnesområde. Tandhygienistens speciella inriktning inom vårdvetenskap är munhälsa som syftar till att främja, bevara och förbättra munhälsan såväl hos enskilda individer som hos grupper av människor. Studierna utgår från den teoribildning som finns i Vårdvetenskap inriktning munhälsa och studeras utifrån beteendevetenskapliga och humanistiska aspekter på hälsa och livsstil integrerat med odontologiska och medicinska aspekter på hälsa och sjukdom samt förebyggande, terapeutisk och rehabiliterande behandling.

Utbildningen omfattar 68 hp i Vårdvetenskap inriktning munhälsa samt 52 hp i Medicinsk vetenskap. Utbildningen omfattar högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier. De verksamhetsförlagda studierna omfattar 25 % (31 hp) av utbildningstiden och integrerar teori, metod och tillämpning. Dessa studier genomförs inom allmäntandvård, sjukhus- och specialisttandvård.

I vissa kurser kan samläsning med övriga program inom institutionen hälsa och samhälle ske. Studier i dessa integrerade grupper avser att öka förståelsen för närliggande yrkesgrupper och skapa förutsättningar för sektorsövergripande samarbete.

Det sker en successiv progression av både ämnesdjup och bredd, såväl i de campusförlagda som i de verksamhetsförlagda (VFU) avsnitten. Utbildningen ligger till grund för vidare studier i huvudområdet.

3. Programmets kurserVårdvetenskap inriktning munhälsa
Medicinsk vetenskap
Årskurs 1
Munhälsa I-patientkommunikation och egenvård, 15 hp

Munhälsa II-munhälsovårdsprocessen, 13 hp

Verksamhetsförlagd utbildning I - munhälsovårdsprocessen, 7 hp
Odontologi I-anatomi, fysiologi, mikrobiologi och allmäntandvård, 15 hp

Odontologi II-tandsjukdomar, 10 hp

Årskurs 2
Munhälsa III-vetenskapligt arb, 13 hp

Munhälsa IV-samhällsperspektiv, 8 hp

Verksamhetsförlagd utbildning II- munhälsovårdsprocessen och lagarbete, 6 hp

Verksamhetsförlagd utbildning IV- munhälsovårdsprocessen och hälsofrämjande, 6 hp

Odontologi III-sjukdomslära och tandvård vid särskilda behov, 15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning III-odontologi I,
6 hp

Verksamhetsförlagd utbildning V - medicin, 6 hpKurser inom Vårdvetenskap inriktning munhälsa

Munhälsa I – patientkommunikation och egenvård, 15 hp
Målet är att studenten skall ha kunskap om tandhygienistprofessionens innehåll och de förordningar som styr yrkesutövandet, ha kunskap om vetenskapsteoretiska utgångspunkter i huvudområdet samt ha en grundläggande förmåga i att söka och granska vetenskapliga arbeten. Studenten skall även ha kunskaper inom hälsopedagogik och utvecklingspsykologi där kommunikationen mellan vårdare och patient ingår. Studenten skall vidare ha kunskap om och förståelse för olika syn på hälsa, livsåskådningar och etik. Studenten skall därutöver ha kunskap om och färdigheter i att utföra munhygieniska åtgärder. Kursen har inslag av fältstudier och metodövningar.

Munhälsa II - munhälsovårdsprocessen, 13 hp
Målet är att studenten skall ha kunskap om och förståelse för munhälsovårdsprocessen.

Munhälsa III – vetenskapligt arbete, 13 hp
Målet är att studenten skall ha kunskap och förståelse för samt kunna analysera och värdera vetenskapliga arbeten. Studenten skall även visa kunskap om evidensbaserad munhälsovård och kunna tillämpa vetenskaplig metod i ett examensarbete inom huvudområdet Vårdvetenskap inriktning munhälsa.

Munhälsa IV - ett samhällsperspektiv, 8 hp
Målet är att studenten skall kunna redogöra för och jämföra tandvårdens organisation nationellt och internationellt. Studenten skall även kunna redogöra för munhälsans epidemiologi och evidensbaserad munhälsovård samt ha förmåga att initiera, planera och utvärdera munhälsofrämjande arbete.

Verksamhetsförlagd utbildning I - munhälsovårdsprocessen, 7 hp
Målet är att studenten under handledning skall kunna visa grundläggande färdigheter i delar av munhälsovårdsprocessen samt i att dokumentera patientbehandling. De skall även ha förmåga att tillämpa smittskydd och klinikhygien inom tandvården. Kursen består i huvudsak av metodövningar och verksamhetsförlagda studier.


Verksamhetsförlagd utbildning II - munhälsovårdsprocessen och lagarbete, 6 hp
Målet är att studenten under handledning ska kunna tillämpa färdigheter i munhälsovårdsprocessen och även kunna tillämpa lagarbete och samverkan med olika yrkesgrupper. Kursen består i huvudsak av verksamhetsförlagda studier.

Verksamhetsförlagd utbildning IV - munhälsovårdsprocessen och hälsofrämjande, 6 hp
Målet är att studenten skall ha förmågan att självständigt ta ansvar för munhälsoprocessen där det även ingår att analysera och utvärdera insatta åtgärder. Studenten skall kunna omsätta pedagogiska teorier och modeller samt tillämpa ett professionellt förhållningssätt i munhälsofrämjande arbete. Vidare skall studenten kunna samverka med andra yrkesgrupper och kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Kursen består i huvudsak av verksamhetsförlagda studier.


Kurser inom Medicinsk vetenskap

Odontologi I- anatomi, fysiologi, mikrobiologi och allmäntandvård, 15 hp
Målet är att studenten skall ha grundläggande kunskap om människans anatomi, förståelse för människokroppens fysiologi samt kunskap om allmän mikrobiologi och smittskydd. Vidare skall studenten ha grundläggande kunskap om tandvårdens organisation samt färdigheter och förståelse för smittskydd och klinikhygien inom tandvården. Kursen har inslag av fältstudier.

Odontologi II - tandsjukdomar, 10 hp
Målet är att studenten skall ha kunskap om läkemedel samt kunskap och förståelse för karies- och parodontitsjukdomarnas orsak, utveckling, diagnostik och behandling.

Odontologi III- sjukdomslära och tandvård vid särskilda behov, 15 hp
Målet är att studenten skall ha kunskap och förståelse för specialist- och sjukhustandvård samt kunna redogöra för munhälsovård på personer i olika åldrar med olika odontologiska, medicinska och/eller psykologiska behov. Studenten skall även ha kunskap och förståelse för samband mellan allmänna sjukdomar samt åldrandet och munhälsa. Dessutom skall studenten ha kunskap och förståelse för smärtlindring.

Verksamhetsförlagd utbildning III - odontologi I, 6 hp
Målet är att studenten under handledning skall kunna tillämpa munhälsovårdsprocessen inklusive smärtlindring och därmed kunna utföra munhälsovård på patienter i olika åldrar med särskilda odontologiska, medicinska och/eller psykologiska behov. Inom områdena kariologi och parodontologi skall studenten kunna visa fördjupad förståelse för sjukdomarnas orsak, utveckling och behandling. Kursen består i huvudsak av verksamhetsförlagda studier.

Verksamhetsförlagd utbildning V - medicin, 6 hp
Målet är att studenten självständigt skall utföra munhälsokontroller, samt planera, genomföra, utvärdera och analysera munhälsovårdande åtgärder för patienter med särskilda odontologiska, medicinska och/eller psykologiska problem. Kursen består i huvudsak av verksamhetsförlagda studier.

4. Examensbenämning

Utbildningen leder till Tandhygienistexamen (University Diploma in Dental Hygiene). Tandhygienistexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.


5. Behörighetskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 16 eller motsvarande. Dispens beviljas från Matematik B.

6. Summary in English

6. Övrigt

Student som har fullföljt 120 hp och utfört ett examensarbete omfattande 7,5 hp inom Vårdvetenskap inriktning munhälsa kan fortsätta sina studier på kandidatnivå. De prekliniska övningarna är schemalagda och genomförs på kvällstid och lördagar.