Utbildningsplan

Utbildningsplan: Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation 180 högskolepoäng

Programkod: VITPG
Programansvarig: Frej Hallgren
Emma Hawke
Fastställd:
Fastställd i Områdesnämnden Vård och omsorg 2010-03-11.
Gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Reviderad:
Reviderad 2013-03-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.
Nedlagd: 2018-06-30

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Utbildningen skall förbereda studenten för arbete med prestationsinriktad idrottsträning på både individ- och gruppnivå och för såväl barn, ungdomar som vuxna. Efter avslutad utbildning skall studenten visa goda och relevanta tvärvetenskapliga kunskaper inom idrotts- och hälsovetenskap för planering, ledning, genomförande och utvärdering av idrottsträning. Studenten skall visa förmåga att värdera och analysera existentiella och etiska frågor relaterade till prestationsidrott med fokus på genus-, jämställdhets- och etnicitetsaspekter. Studenten skall besitta förmågan att identifiera sitt behov av förnyade kunskaper och att fortlöpande utveckla sin kompetens som idrottstränare med prestationsinriktning.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet inleds med en introduktionskurs som problematiserar idrottstränarskap och grundlägger den vetenskapliga skolningen. Tyngdpunkten under termin 1 och 2 ligger sedan på studier i humanbiologi med idrottsinriktning. Därutöver behandlas pedagogiska och gruppdynamiska aspekter av idrottsträning. Kurserna utgör en grund för kommande ämnesfördjupning.

Programmets tredje termin har till stor del ett sociologiskt perspektiv och behandlar bland annat frågor kring etik, genus och etnicitet i relation till tävlingsidrott. Därutöver studeras nutrition och dess betydelse i förhållande till fysisk aktivitet och idrottsträning, samt grundläggande vetenskapsteori och metodologi.

Under termin 4 fördjupas de grundläggande kunskaperna i humanbiologi, pedagogik, psykologi och sociologi som studenterna förvärvade under de föregående terminerna via

- fortsatta studier inom träningslära och det idrottspsykologiska fältet,
- tävlingslära, d.v.s. taktik och strategi inom tävlingsidrott,
- en idrottsmedicinsk fördjupning med fokus på skador, sjukdom och överträning.

Termin 5 inleds med en fortsättning av den vetenskapliga skolningen genom en kurs i forskningsmetodik och en uppsats. Inom området träningslära ligger nu fokus på planering, genomförande och utvärdering av idrottsträning. Terminen avslutas med en kurs i entreprenörskap; denna fokuserar den kreativitet, drivkraft och affärsmässighet som krävs i yrkesrollen.

Termin 6 inleds med att studenten fördjupar sig inom något av utbildningsprogrammets kunskapsområden, vilket följs av en valbar forskningsmetodikkurs med inriktning mot antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. Studierna avslutas med att studenten producerar ett självständigt vetenskapligt examensarbete om 15 hp.

I utbildningen ingår kontinuerliga fältstudier avseende planering, genomförande och utvärdering av olika moment i idrottsträning. Fältstudierna genomförs inom olika organisationer inom idrottens område.


3. Programmets kurser

Termin 1

Det flerdimensionella tränarskapet, 7,5 hp

Anatomi och fysiologi inriktning idrott, 15 hp

Lärande i teori och praktik, 7,5 hp

Termin 2

Träningslära I, 7,5 hp

Motoriskt lärande och motorisk kontroll I, 7,5 hp

Motoriskt lärande och motorisk kontroll II, 7,5 hp

Individ, grupp och ledare, 7,5 hp

Termin 3

Idrotten som samhällsfenomen, 7,5 hp

Etik inom prestationsinriktad idrottsträning, 7,5 hp

Idrottsvetenskaplig metodik I, 7,5 hp

Näringslära och nutritionsstatusbedömning, 7,5 hp

Termin 4

Mentala processer och beteende, 7,5 hp

Träningslära II, 7,5 hp

Idrottsmedicin, 7,5 hp

Tävlingslära, 7,5 hp

Termin 5

Idrottsvetenskaplig metodik II, 7,5 hp

Träningslära III, 7,5 hp

Idrottsvetenskaplig uppsats, 7,5 hp

Entreprenörskap inom idrott och hälsa, 7,5 hp

Termin 6

Idrottsvetenskaplig fördjupningskurs, 7,5 hp

Idrottsvetenskaplig metodik, inriktning kvalitativ metod, 7,5 hp

eller

Idrottsvetenskaplig metodik, inriktning kvantitativ metod, 7,5 hp

Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap, 15 hp

Samtliga kurser ingår i huvudområdet Idrotts- och hälsovetenskap och är obligatoriska inom utbildningsprogrammet. Under termin 6 väljs dock en av två alternativa metodkurser.

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap (Bachelor of Science, main field of study: Sport and Health Sciences)


5. Behörighetskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

6. Övrigt

Vid Högskolan Dalarna definierar man Idrotts- och hälsovetenskap som ett kunskapsområde vars studieobjekt utgörs av all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Kunskapsområdet inbegriper vidare frågeställningar relaterade till individens och samhällets möjligheter och agerande för att förebygga ohälsa samt bevara god hälsa genom fysisk aktivitet och rörelse.

I examensbeviset anges programnamnet Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation (Performance Sports Coach Education Programme).

SUMMARY IN ENGLISH

The education shall prepare students for work with performance-oriented sports training on both individual as and group level and for children, adolescents and adults. After completion of the program, students shall demonstrate good and relevant interdisciplinary knowledge in sports and health sciences for planning, management, implementation and evaluation of sports training. The student shall demonstrate ability to evaluate and analyze the existential and ethical issues related to performance sport with a focus on gender, gender equality and ethnicity issues. The student shall possess the ability to identify the need for renewed knowledge and to continuously upgrade their skills as a sports coach with the performance orientation.