Utbildningsplan

Utbildningsplan: Magisterprogram i solenergiteknik 60 högskolepoäng

Programkod: TSUNA
Programansvarig: Frank Fiedler
Fastställd:
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-02-22.
Gäller fr.o.m. 2012-07-01.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning ska studenten ha uppnått kunskap och färdighet för att:

- självständigt utföra forskning och utveckling inom fotovoltaisk (PV) industri (moduler och komponenter) samt utföra design av PV-system och koncentrerande system för termisk elgenerering

- självständigt utföra forskning och utveckling av solfångare och andra termiska solenergikomponenter samt utföra design av termiska installationer för olika existerande och potentiella applikationer

-självständigt utföra design för solenergianläggningar i varma klimat; vattenavsaltning, vattenrening, solspisar, torkning av grödor, luftkonditionering

- utföra avancerade beräkningar och simuleringar av solenergiteknik med användande av moderna programvaror

- arbeta med planering och handhavande av solenergianläggningar beroende på skala, användningsområde och målsättning. Härvid ingår även ekonomisk, social och kulturell värdering

- analysera problem genom att integrera kunskaper om förnybar energi från nya eller komplexa kunskapskällor, samt göra bedömningar utifrån ofullständig eller begränsad information

- kommunicera projektresultat, metoder och underliggande bevekelsegrunder till specialister och icke-specialister

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet är en ettårig magisterutbildning inom huvudområdet Energi och miljöteknik. Samtliga kurser ges på engelska.

Första terminen ges kurser i grundläggande energiteknik med fokus på förnybar energi, solvärme, solelektricitet, design av solvärmesystem samt ekonomisk styrning av solenergi. Under andra terminen sker en fördjupning i kurser om PV/Hybridsystem samt passiv solvärme och byggnadsintegrering. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 18 hp.

Företag som erbjuder studenterna att göra examensarbeten föredrar ofta ett längre projekt, varför studenterna kan välja att göra ett examensarbete om 30 hp. För den som väljer det längre examensarbetet är kurserna PV- och hybridsystemutformning, 6 hp och Passiv solenergiteknik, 6 hp frivilliga.

Examensarbetet kan utföras i en akademisk organisation (forskning och/eller undervisning) eller, efter överenskommelse, i en industriell organisation i Sverige eller något annat land. Studenterna uppmuntras att hitta ett intressant uppdrag för examensarbetet och själva kontakta lämpliga organisationer.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser är på avancerad nivå och tillhör huvudområdet Energi och miljöteknik.

Förnybar energiteknik, 5 hp
Solelektricitet, 7 hp
Solvärmeteknik, 5 hp
Solvärme för varma klimat, 6 hp
Ekonomisk styrning av solenergi, 3 hp
Design av solvärmesystem, 4 hp
PV- och hybridsystemutformning, 6 hp (ej obligatorisk om examensarbete om 30 hp väljs)
Passiv solenergiteknik, 6 hp (ej obligatorisk om examensarbete om 30 hp väljs)
Examensarbete för magisterexamen i Energi och miljöteknik – med fokus på solenergiteknik, 18 hp eller 30 hp

4. Examensbenämning

Efter att ha uppfyllt godkänt resultat på alla programkurser kan studenten efter ansökan erhålla Teknologie magisterexamen, huvudområde: Energi och miljöteknik (Degree of Master of Science (60 credits), Main Field of Study: Energy and Environmental Technology).

5. Behörighetskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområde inom maskinteknik, energiteknik, elektroteknik, kemiteknik, fysik eller motsvarande utländsk examen. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.

6. Summary in English

6. Övrigt

Kunskap i grundläggande matematik för ingenjörer rekommenderas för att kunna följa de flesta av programmets kurser.

Programnamnet kan anges i examensbeviset om studenten blivit godkänd på 60 hp av programmets kurser.