Utbildningsplan

Utbildningsplan: Sport Management 180 högskolepoäng

Programkod: SSMTG
Programansvarig: Joacim Larsson von Garaguly
Fastställd:
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2008-11-14.
Gäller fr.o.m. 2009-08-24.
Reviderad:
Reviderad 2009-04-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2009-08-24.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga


För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.


1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:
– Arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Studenten skall ha den grundläggande kunskap inom ekonomi, juridik, organisation och samhällsanalys som krävs för detta arbete.
– Beskriva, analysera och ha förståelse för idrotten som socialt och ekonomiskt fenomen.
– Redogöra för idrottens olika dimensioner (barn, ungdom, motion, tävling, elit, osv.) samt dess utveckling och förändring.
– Genomföra analyser av en organisations verksamheter ur etiska och genusteoretiska perspektiv.
– Redogöra för grunderna i ekonomisk styrning, marknadsföring, grundläggande organisationsprinciper och teorier avseende social struktur, kultur, arbetsorganisation, kommunikation, makt, samarbete och konflikt samt ledarskap och chefskap.
– Redogöra för idrottsorganisationers finansieringsformer och uppbyggnad.
– Beskriva, analysera och ha förståelse för hur idrottsorganisationer, företag, kunder och leverantörer agerar på marknaden.
– Visa förmåga att använda sina teoretiska kunskaper om drivkrafterna bakom idrottens utveckling i förändringsarbete av idrottsorganisationers arbete.
– Självständigt identifiera relevanta problem och problematisera den moderna idrottens utveckling och tillstånd samt kunna tillämpa begrepp, modeller och teorier, speciellt inom marknadsföring och sponsring.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet byggs upp av ett innehåll som huvudsakligen är hämtat från ämnena företagsekonomi, juridik och sociologi. Programmet bärs upp av kurser med ett, för respektive ämne, allmänt teoretiskt innehåll med tillämpning mot idrotten och dess organisationer. På denna grund skall studenten ges möjlighet till specialisering och fördjupning antingen avseende idrottsorganisationens ekonomiska ledning eller idrottsorganisationens verksamhetsutveckling. Den enskilde studenten har valfrihet för utformningen av sin utbildning under utbildningens tre senare terminer.

3. Programmets kurser

(Kurs, Ämne, Poäng, Grundnivå)

Årskurs 1
Idrotten i samhället*, Sociologi, 15 hp, Grundnivå 1
Introduktion till Sport Management*, Företagsekonomi, 7,5 hp, Grundnivå 1
Idrottsvetenskap*, Pedagogik, 7,5 hp, Grundnivå 1
Idrottsjuridik I*, Rättsvetenskap, 15 hp, Grundnivå 1
Ekonomistyrning grundläggande*, Företagsekonomi, 7,5 hp, Grundnivå 1
Marknadsföring I*, Företagsekonomi, 7,5 hp, Grundnivå 1

Årskurs 2
Organisation med inriktning mot Sport Management*, Företagsekonomi, 15 hp, Grundnivå 1
Gruppdynamik, ledarskap och management* Sociologi, 15 hp, Grundnivå 1
Extern redovisning*, Företagsekonomi, 7,5 hp, grundnivå 1
Idrott och medier*, Medie- och kommunikationsvetenskap, Grundnivå 7,5 hp, Grundnivå 1
Vetenskaplig metod*, Företagsekonomi, 7,5 hp, Grundnivå 1
Idrottssociologi, Sociologi, 7,5 hp, Grundnivå 1

Årskurs 3
Marknadsföring II*, Företagsekonomi, 7,5 hp, Grundnivå 1
Idrottsjuridik II, Rättsvetenskap, 7,5 hp, Grundnivå 1
Event management, Turismvetenskap, 7,5 hp, Grundnivå 1
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag*, Företagsekonomi, 7,5 hp, Grundnivå 2
Sponsring*, Företagsekonomi 7,5 hp, Grundnivå 2
Valbar kurs, 7,5 hp
Examensarbete i företagsekonomi*, Företagsekonomi, 15 hp, Grundnivå 2

*-markerade kurser är obligatoriska.

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi (Degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration and Management)

5. Behörighetskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

6. Övrigt

Programnamnet kan redovisas i examensbeviset. För att programnamnet ska redovisas i examensbeviset måste den studerande med godkänt resultat ha genomfört 142,5 hp av programmets obligatoriska kurser (se Avsnitt 3).