Utbildningsplan

Utbildningsplan: Mediekommunikationsprogrammet - idrott, medier och PR 180 högskolepoäng

Programkod: KIMPG
Programansvarig: Henrik Stub
Fastställd:
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-05-27.
Gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Nedlagd: 2015-08-31

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Specifika mål för programmet för Mediekommunikationsprogrammet inriktning idrott, medier och PR är att studenten efter examen ska:

– kunna bearbeta information och analysera olika kommunikativa situationer,
– ha förmåga att strategiskt planera olika kommunikationsakter,
– ha tillägnat sig förmåga att förstå nya kommunikativa och tekniska processer,
– ha förmåga att tillämpa sina kunskaper på olika tekniska, samhälleliga och kulturella förutsättningar,
– ha kunskap om vilka metoder som tillämpas för ett vetenskapligt arbete inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap,
– kunna genomföra vetenskapliga arbeten,
– förstå mediekommunikationens retoriska och symboliska uttryck och nivåer,
– ha kunskap i idrottsorganisationers och -föreningars uppbyggnad, särart och villkor,
– ha förmåga att företräda idrottsrelaterade företag, organisationer, föreningar och myndigheter inför allmänhet och media.

2. Huvudsaklig uppläggning

År 1:
Det första studieåret består av två terminers (60 hp) studier i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, grundnivå 1, med fokus på: 1. mediernas struktur (mediehistoria, ägande och regelverk); 2. mediernas innehåll (verklighetsuppfattningar, attityder och tolkningsmönster i nyheter, reklam, internetsidor etcetera); 3.medieanvändning och mediepåverkan; 4. Själva kommunikationsaktens uppläggning och villkor.

År 2:
Det andra studieåret läser studenterna idrottsrelaterade kurser motsvarande 37,5 hp, som ges av ämnena Medie- och kommunikationsvetenskap och Sociologi. I övrigt väljer studenten fritt kurser motsvarande minst 22,5 hp vid Högskolan Dalarna alternativt vid annat svenskt eller utländskt lärosäte.

År 3:
Det tredje årets första termin läses kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap grundnivå 2, med fokus på teori- och metodtillämpning. Utbildningen avslutas med en examenskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap grundnivå 2 omfattande 30 hp. I denna kurs ingår en verksamhetsförlagd period på en för utbildningen relevant arbetsplats och en vetenskaplig dokumentation kopplad till erfarenheterna från verksamhetsförläggningen. Dokumentationen, som genomförs i samråd med handledare, omfattar 10 veckors heltidsstudier (15 hp). Syftet med examenskursen är att integrera yrkeslivets förutsättningar med de analytiska färdigheter som tillägnats under utbildningen som helhet, och att de erhållna teoretiska och metodologiska kunskaperna ska tillämpas i praktiken.

3. Programmets kurser

År 1:
Medier och samhälle, 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)
Kommunikationsteorier, 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)
Planerad kommunikation, 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)
Medier och identitet, 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)
Mediestruktur och förändring, 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)
Kommunikation och organisation, 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)
Intercultural Communication 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV) alternativt Vetenskapsteori och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)
Place, Space, Globalisation and the Media 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV) alternativt Medie- och kommunikationsvetenskaplig uppsats 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)

År 2:
Idrotten i samhället, 15 hp, grundnivå 1 (Sociologi)
Idrott och medier, 7,5 hp, grundnivå 1 (MKV)
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet 7,5hp (MKV)
Projekt inom idrott, medier och samhälle 7,5hp (MKV)
Valbara kurer motsvarande 22,5 hp inom humaniora och/eller samhällsvetenskap vid Högskolan Dalarna alternativt vid annat svenskt eller utländskt lärosäte.

År 3:
Teori- och metodtillämpning inom Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, grundnivå 2 (MKV)
Fördjupningsarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, grundnivå 2 (MKV)
Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp grundnivå 2 (MKV)

4. Examensbenämning

Programstudent som med godkänt resultat genomgått programmets kurser och i övrigt uppfyller utbildningsplanens krav erhåller, efter ansökan hos Högskolan Dalarna, examensbevis för Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap (Bachelor of Arts, Main Field of Study: Media and Communication Studies).

5. Behörighetskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

6. Övrigt

Programnamnet ska stå i examensbeviset.
Programmet ersätter Mediekommunikationsprogrammet – Medier, kommunikation och idrott 180 hp.