Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart för utbildning på grund- eller avancerad nivå

Om det finns särskilda skäl kan anstånd med studiestart i enskilda fall beviljas.

Ansökan om anstånd prövas och beslutas av Högskolan och om anstånd  beviljas innebär det att utbildningsplatsen behålls till nästa tillfälle utbildningen startar, eller högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Förutsättningen är att utbildningens behörighetskrav är oförändrat och att utbildningen ges.

Om du beviljas anstånd skickas beslut om det från Högskolan så snart din ansökan behandlats. Gör så här för att ansöka om anstånd:

  • Tacka JA till erbjuden plats senast sista svarsdag
  • Skicka in en ansökan om anstånd med studiestarten till Högskolan Dalarna
  • Bifoga intyg som styrker skälen
  • Sök utbildningen på nytt vid nästa anmälningstillfälle och skicka in en kopia av beviljat anstånd till Antagning.se. 

Om din ansökan om anstånd med studiestart inte beviljas kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Överklagandenämnden för Högskolan (ÖNH) men skickas till Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, senast inom tre veckor efter den dag beslutet delgavs.