Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Bli en nyckelspelare i vår gemensamma utveckling

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet ger dig grundläggande byggteknisk förståelse. Du får kunskaper för att planera framtida bebyggelse och samhällsutveckling med utgångspunkt i resurshushållning och hållbar utveckling. Genom din kunskap om Miljöbalken, Plan- och bygglagen och andra förordningar kan du leda byggprocessen snabbt och effektivt. Du får kunskaper i upphandling och förhandling, men även tekniska verktyg. Projektering, upphandling eller bygglovsärenden är några exempel på arbetsuppgifter efter utbildningen.

Fördelar för dig som väljer Bygg- och samhällsplanerarprogrammet:

  • Kombinerar bygg- och samhällsplanering
  • Hållbar utveckling är i fokus hela utbildningen
  • Utbildningen ges i nära samarbete med blivande arbetsgivare
  • Stor arbetsmarknad och goda framtidsutsikter

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Studieort Borlänge
Anmälningskod:
HDA-H2XCX
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Utbildningens innehåll

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet har två viktiga inriktningar; byggteknik för planering och uppförande av byggnader och anläggningar och underlag och metoder för samhällsplanering utifrån människors behov och hållbar utveckling. Perspektivet varierar från enskilda byggnader till stadsbyggnad och regional planering.

Det byggtekniska innehållet i programmet behandlar hela byggprocessen från idé till förvaltning av färdig byggnad. Byggprocessens olika skeden och aktiviteter ligger till grund för ett flertal kurser. Kunskapsområden som arkitekturhistoria, materiallära, byggteknik och byggplanering gås igenom.

Samhället ställer flera krav på hur vår byggda miljö ska planeras och utformas genom lagar och regler som måste följas. Allt detta gås igenom i de byggtekniska kurserna i programmet. Flera kurser i utbildningen är projektbaserade.

Samhällsutvecklingen styrs av förändringar i arbetsmarknad, människors beteende, politik och ekonomi. Du får lära dig att utifrån tillgänglig information skapa hållbara beslutsunderlag för samhällsplaneringen. Informationsunderlagen består idag av omfattande digital data och bearbetas med exempelvis GIS. Med dessa hjälpmedel kan också planerna visualiseras och åskådliggöras för en bred allmänhet. Kurserna i programmet behandlar både stadsutveckling, landsbygdsutveckling och transportsystem.

Vad läser du?

Årskurs 1 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Projektmetodik 5         
Byggmaterial 5      
Arkitektur och byggande 5      
Bygg-CAD   5    
Hållbar utveckling   5    
Fysisk planering   5    
Byggfysik     7,5  
Byggprojekt småhus     7,5 7,5
Matematik för bygg- och samhällsplanerare       7,5
         
Årskurs 2        
Byggplanering och arbetsmiljö 7,5      
Matematisk statistik för bygg- och samhällspl. 7,5      
Byggprojektering   7,5    
Form och gestaltning   7,5    
IT och samhällsplanering     7,5  
Vetenskaplig metod     7,5  
Regional planering       7,5
Introduktion till Geografiska Informations System (GIS)
      7,5
         
Årskurs 3        
Transportplanering 7,5      
Byggd miljö 7,5      
Befolkning och sociala perspektiv   7,5    
Planeringsprojekt   7,5    
Stadsbyggnad     7,5  
Samhällsekonomi     7,5  
Examensarbete för kandidatexamen       15

Kontakt med arbetslivet

Näringslivskontakterna är täta och omfattande, till exempel så avslutas årskurs ett med ett spännande projektarbete där varje studentgrupp får chans att planera och ta fram bygglovshandlingar för en villa. De granskas därefter av kommunrepresentanter och lärare i kursen.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger möjlighet till arbete inom många olika områden inom byggande och samhällsplanering. Myndighetsutövning på kommunal, regional och nationell nivå är ett område. Även planerings-, utvecklings- och förvaltande arbete i företag och andra organisationer inom transport, bygg- och fastighetssektorn kan vara möjliga arbetsområden.

Intervju med en samhällsplanerare

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtidsutsikterna är goda. Behovet av en kompetens med såväl teknisk som samhällsvetenskapligt kunnande efterfrågas allt mer. Planeringen av våra samhällen kräver numera ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.
Din blivande arbetsgivare kan bli en kommun, länsstyrelsen, eller finnas inom statlig förvaltning, fastighetsbolag eller byggkonsultföretag. Behovet av personer inom byggande och samhällsplanering kommer snarare öka än minska med tanke på pågående generationsskifte.

Examen

Teknologie kandidatexamen inom huvudområdet Samhällsbyggnadsteknik med programnamnet Bygg- och samhällsplanerare 180 högskolepoäng.

Senast uppdaterad: