Kurstillfälle

Specifik omvårdnad samt lärande och kommunikation

Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i specifik omvårdnad och omvårdnadens didaktik som grund för ett evidens- och erfarenhetsbaserat, etiskt och patientsäkert arbetssätt i omvårdnaden.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • förstå kommunikationens betydelse i vårdsituationen vid olika hälsotillstånd oavsett genus, etnisk och kulturell bakgrund,
 • redogöra för innebörden i pedagogiska begrepp och pedagogiska teorier av betydelse för omvårdnad, 
 • förstå betydelsen av sjuksköterskans pedagogiska och handledande funktion i omvårdnadsarbetet,
 • förstå förutsättningar för en god information och undervisning av patienter, närstående och personal, såväl individuellt som i grupp,
 • redogöra för gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter kring medicintekniska moment,
 • redogöra för utvecklingspsykologiska teorier.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • reflektera över teorier i omvårdnad vid specifika omvårdnadsbehov,
 • utföra medicintekniska moment inom sjuksköterskans ansvarsområde, identifiera och analysera behov av allmän och specifik omvårdnad och upprätta en individuell omvårdnadsplan,
 • reflektera över etiskt problematiska situationer i samband med medicintekniska moment, 
 • visa färdigheter i att skapa förutsättningar för ett gott möte, genom val av förhållningssätt och samtalsmetodik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • reflektera över, kritiskt granska och värdera sitt eget pedagogiska förhållningssätt.

Övrig information

Antal obligatoriska campusträffar: 7 st

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HYG
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
30 hp i ämnet vårdvetenskap inr omvårdnad inkl kursen Basal omvårdnad 12 hp eller motsv
Studieplatser:
P
Kurskod:
VÅ1028

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
7
Obligatoriska online träffar:
0