Kursplan

Kursplan: Framställningsprocesser för metaller och fiberbaserade material

Kurskod: MP2023
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialvetenskap (MTE)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Materialvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-09-07.
Reviderad:
Reviderad 2011-09-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-09-07.
Nedlagd: 2014-10-15

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och diskutera grundläggande principer för tillverkningsprocesser vid framställning av metaller och papper och hur dessa tillämpas i industriella sammanhang.
 • Redogöra för innebörden av olika terminologiska grundbegrepp inom materialframställning.
 • Beskriva och redogöra för hur en industriell processkedja för materialframställning av metaller och papper är uppbyggd och varför.
 • Beskriva och reflektera över dagens yrkesroll för ingenjörer inom metall- och pappersprocessindistrin.
 • Tillämpa både svensk och engelsk terminologi inom ämnesområdet.

Innehåll

I kursen behandlas grunderna för metallframställning via hydro- och pyrometallurgi samt elektrokemisk metallurgi.

En översikt av hela processkedjan från råvara till pappersprodukt ges. Tonvikten ligger på de olika sätt man kan frigöra trä- och växtfibrer på, hur och varför de fungerar samt vilka eventuella problem de för med sig.

Dagens yrkesroll för ingenjörer inom metall- och pappersindustrin diskuteras.

Examinationsformer

Tentamen 1 (5/4/3/underkänd och ECTS A-E/F) 2,5 högskolepoäng

Tentamen 2 (5/4/3/underkänd och ECTS A-E/F) 2,5 högskolepoäng
Laborationer (godkänd/underkänd) 1 högskolepoäng
Studieresa, inklusive seminarium och skriftlig rapportredovisning (godkänd/underkänd) 1 högskolepoäng

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, studieresa, seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyg sätts genom samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Materiallära för Materialdesign, 12 hp, grundnivå 1
 • Materials termodynamik 9 hp, grundnivå 1

Övrigt

Motsvarar delar av MP2019

Summary in English

Litteratur

 • Jernkontorets utbildningspaket del 1-4.
  Läsanvisning: “Metaller“.(43s).http://www.jernkontoret.se/ladda_hem_och_bestall/publikationer/stal_och_stalindustri/jks_utbildningspaket/jkutbpak_del4.pdf
 • Westman, Lennart. Massa och papper. Kompenidum. (56 s).
 • Processmetallurgins grunder. Kompendium och utdelat material. (100 s).
  Anmärkning: Säljes genom reprocentralen på Högskolan.

Referenslitteratur