Kursplan

Kursplan: Materialval och industriell ytteknik

Kurskod: MP1029
Poäng: 6 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialvetenskap (MTE)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Materialvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-01-01.
Nedlagd: 2014-10-15

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Kunna redogöra för materialval i samband med produktutveckling.
 • Kunna redogöra för metallers, polymerers, keramers och kompositers uppbyggnad, struktur och mekaniska egenskaper.
 • Kunna redogöra för de faktorer som påverkar val av ytbeläggning eller ytbehandling hos olika maskinelement.
 • Kunna redogöra för de vanligaste metalliska konstruktionsmaterialen, deras för- och nackdelar samt användningsområden.
 • Kunna redogöra för olika maskinelement och de viktigaste tribologiska mekanismerna.
 • Känna till och förstå principerna för de vanligaste metoderna för ytbehandling och ytbeläggning.
 • Känna till och förstå principerna för de vanligaste metoderna vid tillverkning av maskinelement och metoder för karakterisering av ytor och ytskikt.

Innehåll

Del I:

 • Polymerers, keramers och kompositers uppbyggnad och struktur
 • Polymerers, keramers och kompositers mekaniska egenskaper
 • Materialval
 • Materialegenskapskartor
 • Korrosion och utmattning
 • Haveri- och skadefallsanalys
Del II:
 • Tribologi (friktion, nötning, smörjning)
 • Ytbehandling, ytomvandling och ytbeläggning
 • Tillverkning av maskinelement
 • Karakterisering av ytor och ytskikt
Kursen omfattar följande laborativa moment:
 • Materialval med programvaran Idemat
 • Livscykelanalys med programvaran Ecoscan
 • Tillverkning av keramer
 • Dragprovning av polymerer
 • Karakterisering av mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos material
 • Karakterisering av ytskikt och ytomvandlingsskikt
 • Tribologisk provning av ytor

Examinationsformer

Tentamen del I (5/4/3/underkänd), 1,5 högskolepoäng
Tentamen del II (5/4/3/underkänd), 1,5 högskolepoäng
Laborationsmoment (godkänd/underkänd), 1.5 högskolepoäng
Projekt (godkänd/underkänd), 1.5 högskolepoäng

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, projektarbeten, studiebesök.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Betyg på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 8 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Får ej ingå i examen samtidigt som MP1017 Maskinelement, tribologi och industriell ytteknik, 3 hp grundnivå 1 och/eller
MP1018 Materialval i samband med produktutveckling, 3 hp grundnivå 1

Summary in English

Litteratur

 • Lindström, Bo, Bonde-Wiiburg, Eva. (2000) Karlebo handbok. 15 uppl. Stockholm : Liber. (1268 s). ISBN 91-47-01558-6
  Anmärkning: Karlebo-serien, , ISSN 0347-3686 ; 1

Referenslitteratur