Kursplan

Kursplan: Grundläggande materiallära med inriktning mot ståls egenskaper

Kurskod: MP1027
Poäng: 6 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialvetenskap (MTE)
Tillgodoräknas i: Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Materialvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-06-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-06-11.
Reviderad:
Reviderad 2011-04-06.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-07-01.
Nedlagd: 2014-10-15

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för:

 • metallers uppbyggnad, struktur och mekaniska egenskaper
 • mekanisk provning av metalliska material, dragprovning och hårdhetsprovning av metaller
 • de vanligaste metalliska konstruktionsmaterialen, deras för- och nackdelar samt användningsområden
 • grundläggande begrepp och definitioner inom skärande bearbetning av metall
 • materialets roll vid skärande bearbetning av metall, speciellt begreppet skärbarhet
 • ståls värmebehandling, mikrostruktur (strukturbeståndsdelar)och mekaniska egenskaper
 • de vanligaste fogningsmetoderna för stålkonstruktioner och då framför allt svetsning
 • begreppet svetsbarhet
 • de moment som ingår i metallografisk provberedning för karakterisering m.h.a. ljusoptisk mikroskopi
 • grundläggande begrepp inom ljusoptisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi

Innehåll

Kursen omfattar följande teoretiska moment
Del I

 • Metallers uppbyggnad och struktur
 • Metallers mekaniska egenskaper
 • Mekanisk provning
 • Metalliska konstruktionsmaterial
 • Grundläggande teori om skärande bearbetning
 • Materialets roll vid skärande bearbetning, speciellt begreppet skärbarhet
Del II
 • Ståls värmebehandling
 • Ståls strukturbeståndsdelar (järn-kol-diagrammet)
 • Ståls mekaniska egenskaper
 • Fogningsmetoder för stålkonstruktioner, speciellt svetsning
 • Materialets roll vid svetsning, speciellt begreppet svetsbarhet
 • Metallografisk provpreparering
 • Introduktion till ljusoptisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi

Kursen omfattar följande laborativa moment:
 • Introduktion till mekanisk provning, speciellt dragprovning och hårdhetsprovning
 • Metallografisk provpreparering
 • Ljusoptisk mikroskopi
 • Svepelektronmikroskopi

Examinationsformer

Tentamen del I (5/4/3/underkänd), 1,5 högskolepoäng
Tentamen del II (5/4/3/underkänd), 1,5 högskolepoäng
Laborationsmoment (godkänd/underkänd), 1.5 högskolepoäng
Projekt (godkänd/underkänd), 1.5 högskolepoäng

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och projekt

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 8 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Eriksson, N., Karlsson, B., Andersson, I., Tillander, B. (2008) Verkstadshandboken. 13 uppl. Stockholm : Liber. (360 s). ISBN 9789147014026
 • Ullman, Erik. (2003) Materiallära, Karleboserien. 14 uppl. Stockholm : Liber. (530 s). ISBN 91-47-05178-7

Referenslitteratur