Kursplan

Kursplan: Teorier och metoder inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Kurskod: MK2001
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Medie- och kommunikationsvetenskap (MKA)
Ämnesgrupp: Medie- o kommunikationsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Medie- och kommunikationvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2006-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-08-27.
Reviderad:
Reviderad 2012-07-10.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-07-10.
Nedlagd: 2014-04-01

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

För att erhålla godkänt resultat på kursen skall studenten

  • i skrift och inom en bestämd tidsram kunna diskutera och bedöma ett antal medie- och kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier på ett sätt som tyder på mer komplex kunskap och förmåga att analysera
  • i seminarieform aktivt kunna medverka i diskussioner kring detaljerad kunskap om ett antal medie- och kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier och deras vetenskapliga tillämpningsområden respektive begränsningar
  • i skrift och inom en bestämd tidsram kunna tillämpa ett antal medie- och kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier på ett visst material och på ett sätt som tyder på mer komplex kunskap och förmåga att analysera
  • i seminarieform visa förmåga att föra diskussioner kring aktuella forskningsfrågor inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet
  • i endera skrift eller tal visa förmåga att bedöma relevansen för olika medie- och kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen består av en genomgång av ett antal aktuella vetenskapliga metoder och teorier med relevans för forskning inom medier och masskommunikation och utifrån ett bestämt tema.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig aktivitet vid seminarier, grupparbeten och en hemskrivning.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs inom ramen för föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Medie- och kommunikationsvetenskaplig uppsats, grundnivå 1, 7,5 höskolepoäng vid Högskolan Dalarna eller 60 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvnetenskap på grundnivå eller motsvarande

Övrigt

Vid sidan om ordinarie provtillfälle ges ytterligare ett tillfälle inom ramen för en och samma termin, samt ett uppsamlingstillfälle i början av närmast följande termin.

Reviderad
2008-05-12 (litteraturändring)
2008-12-12 (litteraturändring)
2011-08-29 (litteraturändring)
2012-07-10 (litteraturlistan urlyft)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur