Kursplan

Kursplan: Kommunikation och organisation

Kurskod: MK1009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Medie- och kommunikationsvetenskap (MKA)
Ämnesgrupp: Medie- o kommunikationsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Medie- och kommunikationvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2006-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-08-27.
Reviderad:
Reviderad 2011-08-29.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-08-29.
Nedlagd: 2014-04-01

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

För att erhålla godkänt resultat på kursen skall studenten

 • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift redogjort för ett antal grundläggande organisationsteorier
 • i endera skrift eller muntligt dragit självständiga slutsatser av olika teorier
 • i endera skrift eller muntligt visat begynnande kapacitet att påvisa brister i teorierna
 • i seminarieform medverkat till att formulera svar på abstrakta/teoribaserade problem i samband med studiet av kommunikation inom organisationer
 • i endera skrift eller muntligt gjort bedömningar av olika sätt att kommunicera inom organisationer utifrån kunskap om sociala och etiska frågor

Innehåll

Kursen innehåller en översikt över klassiska såväl som nyare teorier inom kunskapsområdet organisationskommunikation, med fokus på frågor om organisationskultur, -struktur och förändringsprocesser.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig aktivitet vid seminarier samt en avslutande hemskrivning.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs inom ramen för föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Mediestruktur och förändring 7,5 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna eller motsvarande.

Övrigt

Vid sidan om ordinarie provtillfälle ges ytterligare ett tillfälle inom ramen för en och samma termin, samt ett uppsamlingstillfälle i början av närmast följande termin.
Motsvarar tidigare kurs Kommunikation och organisation 5 p

Summary in English

Litteratur

 • Jan Strid. (1999) Internkommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. Lund : Studentlitteratur. (115 s). ISBN 91-44-01136-9
 • Mats Alvesson. (2002) Kommunikation, makt och organisation : kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett företag. 2 uppl. Stockholm : Norstedts juridik. (152 s). ISBN 91-39-10521-0
 • Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson. (2005) Kommunikation & organisation. 1 uppl. Malmö : Liber. (208 s). ISBN 91-47-07335-7
 • Miller Katherine. (2009) Organizational Communication: Approaches and Processes. 5 uppl. Belmont: Cengage Learning.
 • Morgan Gareth. (1999) Organisationsmetaforer. Lund : Studentlitteratur. (536 s). ISBN 91-44-00851-1

Referenslitteratur