Kursplan

Kursplan: Kardiologi - Prevention

Kurskod: MC2015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp: Medicin
Utbildningsområde: Medicinska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-01-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2012-10-31.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig fördjupade teoretiska kunskaper inom hjärt- kärlprevention samt kunskaper om praktiskt förebyggande arbete mot hjärt- och kärlsjukdom. Den studerande skall kunna stödja och undervisa patienter och anhöriga i preventiva åtgärder och fungera som resurs i allmänt hälsofrämjande arbete.

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa kunskaper om kardiovaskulär epidemiologi, patofysiologi, och behandling
 • diskutera rehabilitering i samband med kardiovaskulär sjukdom
 • identifiera hälsoriskfaktorer av betydelse för uppkomst av hjärtsjukdom, såväl medicinska som psykosociala
 • redogöra för förebyggande metoder och strategier vid primär- och sekundärprevention
 • redogöra för hur hälsofrämjande arbete kan bedrivas på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • söka och värdera vetenskaplig information inom området
 • planera preventionsarbete på individ och/eller gruppnivå inom kardiologisk vård
 • granska vetenskaplig litteratur och forskningsresultat relevant för ämnesområdet
 • dra slutsatser av och formulera förslag för tillämpning av forskningsresultat
 • försvara fördjupningsarbete samt genomföra kritiskt och konstruktivt opponentskap av annans fördjupningsarbete.

Innehåll

I kursen studeras kardiovaskulär patofysiologi, epidemiologi, behandling och rehabilitering. Därefter studeras riskfaktorer såväl medicinska som psykosociala, primärpreventiva och sekundärpreventiva strategier. Vidare studeras hur hälsofrämjande arbete bedrivs på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Examinationsformer

Examination sker genom en skriftlig individuell salstentamen samt genomförande av ett fördjupningsarbete. Opponering och försvar av fördjupningsarbete sker muntligt vid ett seminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarium samt individuellt eller parvis skrivande av fördjupningsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Rapporteras som:

 • Skriftlig tentamen, 4,5 hp, U - VG.
 • Fördjupningsarbete, 3 hp, U - G.

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på den skriftliga tentamen och godkänd på fördjupningsarbetet.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Sjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen, sjukgymnast eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde medicinsk vetenskap till och med 2013-10-31.

Summary in English

Litteratur

 • Klang Söderkvist, B. Patientundervisning. Studentlitteratur. (224 s).
  Anmärkning: Senaste upplaga
  Läsanvisning: Valda delar 100 s.
 • Lindgärde, F (Red.). Kärlsjukdom Vaskulär medicin. Studentlitteratur. (456 s).
  Anmärkning: senaste upplagan
  Läsanvisning: Valda delar 200 s
 • Orth-Gomer, K. Preventiv medicin. Studentlitteratur. (327 s).
  Anmärkning: senaste upplaga
  Läsanvisning: Valda delar 200 s.
 • Rollnick, S.. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård. Studentlitteratur. (274 s).
  Anmärkning: Senaste upplagan
  Läsanvisning: Valda delar 150 s, senaste upplagan
 • Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8592/2008-102-7_20081028.pdf
 • Socialstyrelsen. (2011) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 - stöd för styrning och ledning. (128 s). ISBN 978-91-86885-66-3 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-11
 • Währborg, P. Stress den nya ohälsan. Natur och Kultur. (454 s).
  Anmärkning: senaste upplagan
  Läsanvisning: Valda delar 150 s.

Referenslitteratur

 • Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, et al. (2009) European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary: Fourth joint task force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2007;28:2375-414. http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/cvd-prevention.aspx
 • Ludvigsson J. Att börja forska - inom medicin och vårdvetenskap. Lund : Studentlitteratur. (350 s).
  Övrigt: Senaste upplagan.
 • Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, et al. (2007) Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J. 2007;28:1462-536. http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/arterial-hypertension.aspx
 • Nyström, F. H. Hypertoni och metabola syndromet. Lund : Studentlitteratur. (234 s).
  Anmärkning: senaste upplaga
 • Persson, J. Perssons kardiologi - Hjärtsjukdomar hos vuxna. Studentlitteratur. (260 s).
  Anmärkning: senaste upplaga
 • Rydén L, Standl E, Bartnik M, Van den Berghe G, Betteridge J, de Boer MJ, et al. (2007) Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: executive summary: The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2007;28:88-136. http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/diabetes.aspx
 • SBU(Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik). (1998) Metoder för rökavvänjning. Stockholm Socialstyrelsen.
 • Socialstyrelsen. (2010) Nationella riktlinjer - Indikatorer för sjukdomsförebyggande metoder. Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-10 15/Documents/Indikatorbilaga.pdf
 • Statens folkhälsoinstitut. (2008) FYSS 2008 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2 uppl. Stockholm : Statens folkhälsoinstitut. (613 s). ISBN 978-91-7257-543-1 http://www.fhi.se/pagefiles/3158/fyss_08(1).pdf