Kursplan

Kursplan: Examensarbete inom massa och pappersteknik för högskoleexamen

Kurskod: KT1007
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Kemiteknik (KTA)
Ämnesgrupp: Kemiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2008-04-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-01-01.
Reviderad:
Reviderad 2011-06-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-06-09.
Nedlagd: 2013-05-15

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska tillämpa grundläggande kunskaper inom
massa- och pappersteknik genom att utföra ett arbete av utvecklings- eller industriell karaktär och därigenom praktisera befintliga kunskaper samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet.
Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • formulera mål och syfte för ett utvecklings- eller industriuppdrag
  • bedriva litteraturstudier inom ramen för projektet
  • bedöma värdet av resultaten
  • skriva en objektiv teknisk rapport
  • muntligt redovisa och försvara arbetet inför kritiska åhörare

Innehåll

Arbetet består av en självständigt utformad projektstudie inom ett avgränsat område; huvudområden inom Produktionsteknikerprogrammet, massa - och pappersteknik.
Uppgiften består i att formulera mål och söka effekter av ett industrirelaterat projekt. Bakgrundsmaterial inhämtas t ex genom litteraturstudier. Resultatet av egna undersökningar eller insamlade uppgifter analyseras, bearbetas till en rapport som också skall redovisas muntligt.

Examinationsformer

Skriftlig individuell eller grupprapport, muntlig presentation och deltagande vid alla muntliga presentationer vid den dag som studenten själv håller sin presentation. Betyg sätts efter samlad bedömning av examinator.

Arbetsformer

Självständigt utfört projektarbete med handledning av lärare vid Högskolan Dalarna, Kemiteknik och kontaktperson vid aktuellt företag

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 90 högskolepoäng av Produktionsteknikerprogrammet (120 högskolepoäng), varav 12 hög-skolepoäng ska vara inom ämnet Kemiteknik (2 av kurserna Massateknik KT1003 6 hp, Pappers-teknik KT1004 6 hp eller Processteknik KT1008 6 hp)

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur