Kursplan

Kursplan: Massateknik

Kurskod: KT1003
Poäng: 6 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Kemiteknik (KTA)
Ämnesgrupp: Kemiteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-09-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-01-01.
Reviderad:
Reviderad 2011-06-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-06-09.
Nedlagd: 2013-05-15

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs ha en helhetsbild när det gäller processer och utrustning som används vid omvandling av ved till massa. Studenten ska ha kunskap om olika massatypers egenskaper och användningsområden samt förståelse för sambandet mellan massans egenskaper och papperets egenskaper. Studenten ska också ha kännedom om de miljöproblem som förknippas med olika massaframställningsprocesser samt förstå hur en energibalans ställs upp för en massaframställningsprocess.
Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper om:

 • val av vedråvara till olika massaprocesser
 • vedens fysikaliska och kemiska uppbyggnad
 • vedhanteringen vid massafabriken
 • sulfatprocessens olika delsteg samt viktiga faktorer och apparatur vid denna process, t.ex. kokvätska, kokbetingelser, kemiska reaktioner i ved och kokvätska samt kokapparatur
 • de olika stegen vid kemikalieåtervinningen i en sulfatfabrik
 • sulfitprocessen, speciellt kokbetingelser och kemikalieåtervinning
 • framställning av olika typer av mekanisk massa (slipmassa och raffinörmassa), processutrustning samt vidarebehandling av massan
 • blekning av massa, speciellt metoder, utrustning och kemikalier
 • torkning av massa, speciellt metoder och processutrustning

Innehåll

 • skogsråvaran
 • träkemiska grunder
 • vedegenskaper och vedhantering
 • sulfatprocessen
 • sulfitprocessen
 • mekanisk massa
 • blekning och torkning av massa
 • massaegenskaper

Examinationsformer

Examination av kursen sker genom:
- obligatorisk inlämningsuppgift 1.5 hp godkänd/underkänd
- skriftlig tentamen 4,5 hp 5/4/3/underkänd
Betygssättningen av kursen sker efter bedömning av den skriftliga tentamen. Betyg från kursen ges endast då den obligatoriska uppgiften lämnats in och godkänts.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar och hemuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kemi för tekniker 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Tidigare KTA010

Summary in English

Litteratur

 • Kompendiematerial.
  Läsanvisning: ca 150 s

Referenslitteratur

 • författare: Mats Kassberg pedagogisk bearbetning: Olov F. Borg. (1998) Sulfatmassatillverkning : SM. 5 uppl. Markaryd : Skogsindustrins utbildning i Markaryd. (226 s). ISBN 91-7322-225-01
 • series editors: Johan Gullichsen, Hannu Paulapuro. (1998) Papermaking science and technology. Helsinki : Fapet in cooperation with the Finnish Paper Engineers‘ Association and TAPPI. ISBN 952-5216-00-4
 • (2004) The Ljungberg Textbook: Pulp Technology. KTH, Stockholm.