Kursplan

Kursplan: IT-arkitektur och databasprogrammering

Kurskod: IK2010
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-09-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-09-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom området IT-arkitektur, databasarkitektur och databasprogrammering. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Förstå begreppet IT-arkitektur, olika IT-arkitekturtyper, databasarkitektur och rollen IT-arkitekt.
 • Förstå hur index och konstruktion av procedurell kod påverkar databasens prestanda.
 • Förstå standardiserade begrepp som används för att modellera spatiala data.
 • Förstå hur en IT-arkitekt och en databasadministratör arbetar.
 • Genom analys och tillämpning kunna bedöma om vissa programmeringslösningar är återanvändbara och optimerade.
 • Skriftligt och muntligt kommunicera resultatet av laborationsuppgifter.

Innehåll

Dagens organisationer är beroende av sina informationssystem som innehåller både verksamhetsdata och regelverk. För att kunna utveckla och underhålla dessa system krävs en organiserad och strukturerad IT-arkitektur.

Därför skall studenterna tillägna sig fördjupade kunskaper inom detta område. Olika typer av IT-arkitektur kommer att behandlas, exempelvis verksamhetsarkitektur, informationssystemsarkitektur och teknisk arkitektur. En viktig del i den tekniska arkitekturen är databasarkitektur och studenterna kommer att tillägna sig kunskaper om detta, exempelvis genom att arbeta med Oracle Net Client, Dedicated Server, Shared Server (MTS), databasfiler, minnesareor, bakgrundsprocesser samt fysisk och logisk lagringsstruktur i Oracle.


Vidare skall studenterna tillägna sig fördjupade kunskaper inom databasprogrammering och på det sättet utveckla färdigheter som behövs för att kunna skapa en databasarkitektur som motsvarar verksamhetens mål och behov. Därför behandlas olika typer av index och hantering av bindvariabler, säkerhet, paket i PLSQL, Oracle NDS (Native Dynamic SQL), begreppet "execute immediate", överlagring av procedurer och funktioner samt funktioner som returnerar pekare till cursor object, så kallade ref cursor.

Avslutningsvis kommer konceptuella datamodeller för lägesbunden information och roller som IT-arkitekt och databasadministratör att behandlas.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen (4,5 hp), skriftlig redovisning av laborationer (1,5 hp) samt obligatoriska seminarierapporter (1,5 hp).

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter under föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs betyget VG på den skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Databaser och informationssystem 15 hp eller Databassystem 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter kurs IK2006, Databassystem fortsättningskurs

Summary in English

Litteratur

 • Dillon, S., Beck, C., Kyte, T. (2002) Beginning Oracle Programming. Wrox Press Ltd. (1099 s). ISBN 1-861006-90-X
 • Laborationskompendium (35 s).
 • Aktuella artiklar och övrigt material som bestäms av kursansvarig i samband med aktuellt kurstillfälle, ca 150 sid..
 • I övrigt hänvisas till kursmaterial i form av hänvisningar till Internet under pågående kurs. (Moreover additional course literature from the Internet will be announced during the course.).

Referenslitteratur

 • Bass Len, Clements Paul, Kazman Rick. (2003) Software Architecture in Practice. 2 uppl. Addison Wesley. (528 s). ISBN 0-321-15495-9