Kursplan

Kursplan: Examensarbete för kandidatexamen i Informatik

Kurskod: IK2009
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2012-01-31.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-01-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper inom examensarbetets ämnesområde genom att utföra ett arbete av akademisk karaktär och därigenom förvärva kunskaper och färdigheter i skriftlig och muntlig framställning.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • Formulera mål och syfte för ett akademiskt projekt.
  • Analysera problemställningar som uppkommer, och med en helhetssyn föreslå lösningar.
  • Värdera det egna angreppssättet.
  • Bedriva självständiga projekt där litteraturstudier och datainsamling ingår.
  • Redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport.

Innehåll

Examensarbetet kan baseras på en forskningsrelevant frågeställning och genomföras med hjälp av litteraturstudier, empirisk datainsamling och/eller programmering.

Ett annat alternativ är att utföra examensarbetet i samarbete med näringsliv eller förvaltning. I detta fall får arbetet inte vara rutinartat utan skall innehålla moment av nyutveckling eller prov av nya metoder.

I detta fall gäller också oftast att den studerande dels måste dokumentera resultatet av sitt arbete till uppdragsgivaren, dels att detta dokument kan behöva kompletteras, för att kunna utgöra den slutliga rapporten/examensarbetet.

Examinationsformer

Projektarbetet redovisas i en rapport och presenteras och försvaras på ett seminarium. Vid betygsättningen sammanvägs det utförda arbetets kvalitet, den skriftliga rapportens utförande, opposition på ett annat arbete samt studentens muntliga framförande vid slutseminariet och förmåga att leda den efterföljande diskussionen. Projektdeltagarnas arbetsinsatser skall kunna särskiljas.

Arbetsformer

Examensarbetet innebär till största delen ett självständigt arbete men som ett stöd för de studerande utses en handledare/examinator till varje arbete. De arbeten som utförs i samarbete med en extern uppdragsgivare skall dessutom ha en handledare från den organisation där arbetet utförs.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla VG som slutbetyg på kursen krävs att kriterierna för VG uppfylls samt att uppsatta tidsramar följs.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 150 hp varav minst 75 hp i informatik i vilket kurserna Forskningsmetodik i informatik 7,5 hp och Informationssystemteorier 7,5 hp skall ingå eller motsvarande kunskaper. Av de 75 hp i Informatik skall minst 15 hp ligga på grundnivå 2.

Övrigt

Motsvarar kursen IKC008, Examensarbete - Informatik.

Summary in English

Litteratur

  • Björklund Maria & Paulsson Ulf. (2003) Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund. (138 s). ISBN 91-44-04125-X
  • Ytterligare litteratur, som gäller metoder och fördjupad ämneskompetens, tillkommer under kursens gång i samråd med handledare..

Referenslitteratur

  • Svenning, Conny. (2003) Metodboken : samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : klassiska och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. 5 uppl. Eslöv : Lorentz. (311 s). ISBN 91-974891-0-7
  • Wredersheim-Paul, Finn. (2001) Att utreda, forska och rapportera. Liber ekonomi. (246 s). ISBN 91-47-06385-8