Kursplan

Kursplan: Programutveckling - Grunder

Kurskod: IK1059
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-06-14.
Reviderad:
Reviderad 2011-09-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-09-07.
Nedlagd: 2014-06-16

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter slutförd kurs skall studenten ha förvärvat grundläggande kunskaper och färdigheter i att programmera.

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

 • Skapa enkla program för in- och utmatning med hjälp av ett urval av klasser från standardklassbiblioteket.
 • Dokumentera och modellera enkla program.
 • Använda sig av system- och programutvecklingsmodeller.
 • Förklara vad begreppet objektorientering innebär.
 • Återge ändamålet med plattformarna Java SE, Java EE respektive Java ME.
 • Utveckla språkoberoende algoritmer för att få en strukturerad design vid utveckling av program
 • Använda selektiva programsatser som innehåller villkor för att styra ett programs exekvering.
 • Använda iterationsatser för att upprepade gånger exekvera programsatser tills ett visst villkor uppfyllts
 • Skapa egendefinierade klasser som innehåller egenskaper och metoder som representerar beteendet hos objekt skapade av dessa klasser.
 • Rita ut grafiska objekt i en applikation eller applet
 • Använda datastrukturer (statiska och dynamiska) för att temporärt lagra data under exekvering och senare kunna manipulera dessa datastrukturer.
 • Tillämpa undantaghantering
 • Lagra data permanent genom att skriva och lägga till data till filer samt läsa data från filer

Innehåll

Programutveckling sker i programmeringsspråket Java, vilket bl.a. är en förutsättning för att senare kunna utveckla mobila applikationer för Android-plattformen.

Kursen behandlar följande områden: Introduktion till plattformarna Java SE, Java EE och Java ME och deras standardklassbibliotek, programutvecklingsverktyg, variabler, konstanter och datatyper samt modala (grafiska) dialogfönster. Vidare introduceras system- och programutvecklingsmodeller, grunder i objektorientering samt hur man för dokumentation av program. Därefter behandlas hur urval görs i program med hjälp av villkor (sk selektion), hur repetitionssatser skapas i program (sk Iteration), klasser och objekt, egenskaper och metoder i klasser. Senare behandlas datastrukturer, såsom arrayer och listor, hur sk undantagshantering (sk Exceptions) och filhantering används.

Examinationsformer

Kursen är indelad i fem delmoment. Separat skriftlig och muntlig examination av respektive delmoment (1,5 hp, betygsskala U-VG). Resultatrapportering sker efter varje delmoment.

Arbetsformer

Kursen erbjuds som distanskurs. Studenten förväntas förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier. Grundmaterialet för dessa självstudier utgörs av distansföreläsningar, kurslitteraturen, inlämningsuppgifter eller övningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att kunna erhålla VG i respektive delmoment krävs att alla svar inlämnas inom stipulerad tidsram samt på angiven plats

För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG i minst fyra delmoment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar kursen Programutveckling - Grunder, IK1025. Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Programutveckling - Grunder, IK1025, Introduktion till objektorienterad programmering, IK1052, Introduktion till programmering, IKA050, Introduktion till Java-programmering, IK1003 resp. IK1046

Antal examinationer per delmoment är maximerat till fem.

En dator med Windows 7 (eller Win XP) och Internet bredbandsuppkoppling om minst 2Mbit/s krävs för studierna. Andra operativsystem accepteras, men ingen support ges på sådana. Vidare krävs en webbkamera och ett headset eller en mikrofon.

Summary in English

Litteratur

 • Deitel, P. J., Deitel, H., Deitel, H. M.. (2012) Java : how to program. 9 uppl. Harlow : Pearson/Prentice Hall. (1532 s). ISBN 978-0-273-75976-8

Referenslitteratur