Kursplan

Kursplan: Affärssystem och systemförvaltning

Kurskod: IK1027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-05-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-08-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten ha förvärvat:

 • Förståelse för, samt kunna redogöra för, vad som ingår i begreppet affärsmässig systemförvaltning.
 • Förståelse för, samt kunna reflektera över hur förvaltningsorganisationer bör var uppbyggda med tydliga ansvarsområden, både från ett verksamhets- och ett driftperspektiv.
 • Förståelse för begreppet affärssystem och hur affärssystem är uppbyggda samt hur dessa system skall/bör anpassas och konfigureras utifrån ett verksamhetsfokus.
 • Förståelse för komplexiteten kring drift och systemförvaltning av olika typer av IT-system och därmed även affärssystem.
 • Förståelse för upphandling av ett affärssystem och systemförvaltning.
 • Förståelse för skillnaden i kostnader för nyutveckling och förvaltning/drift av ett informationssystem.
 • Förståelse för, samt kunna redogöra för, IT-upphandling utifrån de tre aktörernas behov, kund, leverantör och konsult.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Förvaltning av IT-system med fokus på verksamhetsprocesser, styrning, organisation, upphandling, avtal och IT-stöd.
 • Definierar och behandlar begrepp som affärssystem och affärsmässighet genom att fokusera på verksamhetsprocesser, styrning, organisation, upphandling, avtal och IT-stöd.
 • Problem i samband med förvaltning av affärssystem i en verksamhet.
 • En modell för att aktivt bedriva systemförvaltning presenteras som bland annat innehåller praktiska råd för uppbyggnad av en systemförvaltningsorganisation och dess rutiner.
 • IT-upphandlingen utifrån de tre aktörernas behov; kund, leverantör och konsult.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift med skriftlig och muntlig redovisning samt seminarier om 1.5 hp och ett projektarbete (skriftlig och muntlig redovisning) om 6 hp samt obligatorisk närvaro på gästföreläsningar.

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter under föreläsningar och projektarbete i grupp. Studenten förutsätts lägga ner självständigt arbete utöver föreläsningar och projektarbetet.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Som betygsskala för inlämningsuppgiften används U, G och för projektarbetet används U, G, VG. För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på projektarbetet.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Introduktion till informatik och IT 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar kurs Affärssystem och systemförvaltning, IKB020.

Summary in English

Litteratur

 • Nordström, M & Wellander T. Affärsmässig förvaltningsstyrning - en referensmodell för (system-) förvaltning. (110 s). ISBN 91-88862-13-5
  Anmärkning: Senaste upplaga
 • Oracle‘s material.
  Anmärkning: WWW-sidor och artiklar ca 200 sidor vars adresser delges under kursens gång

Referenslitteratur

 • Bergvall, M. & Welander, T. (1996) Affärsmässig systemförvaltning. Studentlitteratur. (20 s). ISBN 91-888-62-01-1
 • Brandt, Peder. Guide till systemförvaltning.
  Anmärkning: senaste upplaga
 • Brandt, P. Systemförvaltningshandboken v 6.0. 2000. IT ligence.
 • Svenska språknämnden. (2000) Svenska skrivregler. Liber. (216 s). ISBN 47-04974-X