Kursplan

Kursplan: Mjuk infrastruktur

Kurskod: IK1019
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Nedlagd: 2013-11-13

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • Förstå betydelsen av den mjuka infrastrukturen som grund för utveckling av eTjänster.
 • Förstå betydelsen av den mjuka infrastrukturen för systemutveckling och systemförvaltning.
 • Känna till standardiseringsprocessen dvs. hur utveckling och implementering av standarder sker
 • Känna till olika typer av mjuka infrastrukturer.
 • Förstå och kunna analysera teorier för hantering av mjukvarukomponenter.

Innehåll

Kursen består av fem delmoment om vardera 1,5 hp med följande innehåll:

Delmoment 1 (1,5 hp)
Delmomentet behandlar grundläggande begrepp och det som karaktäriserar mjuka infrastrukturer.

Delmoment 2 (1,5 hp)
Delmomentet introducerar ett antal exempel på olika typer informationsinfrastrukturer.

 • Globala informationsinfrastruktur, ex. Internet.
 • Standardiserade gemensamma databaser, ex. Nationella VägDataBasen NVDB.
 • Standardsystem, ex. Affärssystem.
 • Mjukvarukomponenter, ex. Service-Oriented Architecture (SOA).


Delmoment 3 (1,5 hp)
Delmoment behandlar standardiseringsprocessen dvs. utveckling och implementering av standarder.

Delmoment 4 (1,5 hp)
Delmomentet innehåller teorier för hantering av mjukvarukomponenter och vad som skiljer detta mot traditionell utveckling av IT-system.

Delmoment 5 (1,5 hp)
Delmomentet handlar om hur den mjuka infrastrukturen kan användas som grund för utveckling av eTjänster.

Examinationsformer

Praktisk, muntlig eller skriftlig examination efter varje delmoment.

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar, seminarier, praktikfall och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på minst tre av delomenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Introduktion till IT och eTjänster, 7,5 hp samt eTjänster – perspektiv och utvärdering, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

En dator med motsvarande Windows XP och bredbandsuppkoppling med misnt 2Mbit krävs för studierna. Ett headset och webbkamera är också ett krav då delar av examinationen sker över Internet.

Kursen motsvarar IKB026, Mjuk infrastruktur.

Summary in English

Litteratur

 • Eriksson O. (2002) Information Systems Infrastructures, Accepted to: 9th World Congress on Intelligent Transport Systems, Chicago, Oct 14-17, 2002. (10 s).
 • Forsman A. (2005) Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster, Licentiatavhandling. Linköpings universitet. (127 s).
  Läsanvisning: pp. 45-93
 • Halilovic Amra. (2006) Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter. Linköpings Universitet. Linköping. (221 s). ISBN 91-85523-14-3
  Läsanvisning: pp. 27-54
 • Hanseth O., Jacucci E., Grisot M., Aanestad M. (2003) Reflexive Standardisation Side-Effects and Complexity in Standards making. (50 s).
 • Hanseth O. (2002) From systems and tools to networks and infrastructures - from design to cultivation. Towards a theory of ICT solutions and its design methodology implications. (30 s). http://heim.ifi.uio.no/~oleha/publications/
 • IT-kommissionen Digitala tjänster – hur då? [www document]. (96 s).
 • IT-Kommissionen IT-samhällets mjuka infrastruktur, Rapport 46/2002. (25 s).

Referenslitteratur