Kursplan

Kursplan: Introduktion till informatik och IT

Kurskod: IK1017
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Nedlagd: 2014-08-14

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten ha:

 • Förståelse för grundläggande begrepp inom informatiken.
 • Kännedom om datorer och IT-användningen i samhället.
 • Kännedom om de olika delarna i ett datorsystem och hur de fungerar tillsammans samt färdigheter för att på en grundläggande nivå och med handledning praktiskt kunna sätta samman och montera ett sådant system.
 • Kännedom om de vanligaste operativsystemen liksom de vanligast förekommande programtillämpningarna och hur de används.
 • Kännedom om grundläggande principer för såväl program- som systemutveckling.
 • Kännedom om grundläggande principer och terminologi vid databashantering.
 • Kännedom om de olika möjligheter som finns tillgängliga i form av digitala media för att publicera text, ljud och bild.
 • Grundläggande färdigheter i att använda några vanliga programvaror för bild- och/eller ljudbehandling samt databashantering.
 • Grundläggande kännedom inom området datorkommunikation och nätverk.
 • Kännedom om de säkerhetsproblem som förekommer inom IT-området samt några vanliga åtgärder för att komma tillrätta med dessa.
 • Kännedom om utvecklingen av Internet samt den grundläggande infrastrukturen och de principer för kommunikation som gäller där.
 • Grundläggande färdigheter och kunskaper för att med handledning kunna skapa och publicera en enkel webbsida.
 • Kännedom om olika lösningar för affärssystem och e-handel som finns att tillgå för företagen.
 • Översiktlig kännedom om utvecklingen inom området Artificiell Intelligens.

Innehåll

Följande delar kommer att behandlas:

 • Historik och utveckling från datorernas tidiga ’barndom’ till nutid, där datorn utgör en central del i dagens IT-samhälle med ett växande utbud av tjänster. IT:s roll i samhället diskuteras utifrån såväl socialt, ekonomiskt som etiskt perspektiv.
 • Centrala begrepp inom informatiken samt, som ett genomgående tema i samtliga kursmoment, den vanligast förekommande terminologin inom dataområdet.
 • Datorers användning, uppbyggnad och funktion. Kunskaper för att översiktligt kunna beskriva och förstå arbetssättet och uppbyggnaden av en dator på grundläggande nivå skall förvärvas. Här får studenten också praktiskt tillämpa sina kunskaper genom att demontera och sätta ihop en dator.
 • Operativsystem och mjukvara, där de vanligast förekommande operativsystemen beskrivs liksom ett antal vanligt förekommande användningsområden för olika programvaror.
 • Principer och programvaror för digital bild- respektive ljudbehandling.
 • Grundprinciperna för databaser och deras användning.
 • Programutveckling och systemutveckling introduceras, främst på en grundläggande teoretisk nivå inför kommande studier.
 • Nätverk och kommunikation – innefattande allmänna begrepp och tekniker inom området datorkommunikation samt grundprinciper för hur man samarbetar med hjälp av datorer i nätverk.
 • IT-säkerhet, där de vanligast förekommande säkerhetsproblemen i samband med datorkommunikation presenteras samt vilka grundläggande medel vi har till förfogande för att komma tillrätta med dessa problem.
 • Internet och dess historiska utveckling samt de grundläggande principerna för hur Internet i allmänhet och WWW (World Wide Web) i synnerhet är organiserat och fungerar. Här ingår också praktiska övningar i att skapa en enkel webbsida.
 • E-handel, affärssystem och IT-användningen i företag och organisationer. Här presenteras bl.a. olika tillgängliga hjälpmedel i företagens dagliga verksamhet samt olika förekommande modeller för e-handel.
 • Utvecklingen inom området Artificiell Intelligens presenteras översiktligt.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen (4,5 hp), redovisning av laborationer och deltagande i seminiarium (1,5 hp) samt skriftlig hemtentamen (1,5 hp).

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter under föreläsningar, laborationer och seminarium. Studenten förutsätts lägga ner självständigt arbete utöver schemalagd tid för ovanstående.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG på den skriftliga tentamen (4,5 hp).

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Motsvarar kursen Introduktion till informatik och IT (IKA039)

Summary in English

Litteratur

 • Beekman George, Quinn Michael J. Computer Confluence – Tomorrow´s Technology and You. Prentice Hall Inc, USA. (613 s).
  Anmärkning: Senaste upplagan
 • Kompendium.
  Anmärkning: ca 20-30 sidor

Referenslitteratur

 • Lunell, Hans. (1994) Datalogi - begrepp och tekniken. Studentlitteratur. (260 s). ISBN 91-44-47631-0
 • I övrigt hänvisas till kursmaterial i form av hänvisningar till Internet under pågående kurs. (Moreover additional course literature from the Internet will be announced during the course.).