Kursplan

Kursplan: Människa-datorinteraktion

Kurskod: IK1011
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2012-09-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-09-26.
Nedlagd: 2013-05-29

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall den studerande:

 • Kunna redogöra för psykologiska faktorer vid utformning av IT-system.
 • Kunna redogöra för olika teorier och metoder inom området MDI (Människa-DatorInteraktion), särskilt med avseende på användargränssnittets betydelse och utformning.
 • Kunna analysera olika sätt att presentera information på, och med en helhetssyn föreslå lösningar för att integrera text, grafik, video och ljud i en multimediaproduktion.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:
Olika psykologiska funktioner och mekanismer som kommer till uttryck vid och har betydelse för samspelet människa-maskin, särskilt samspelet människa-dator:

 • Varseblivning.
 • Tänkande och minne.
 • Lärande.
 • Informationshantering och informationsstress.
 • Metoder för utvärdering av IT-system.

Teorier och metoder inom MDI och hur dessa kan integreras i ett användargränssnitt. Inom området behandlas begrepp som:
 • Gränssnitt.
 • Användbarhet.
 • Användbarhetstester.

Multimedia och dess betydelse för att presentera information såsom text, grafik, video och ljud och hur dessa kan integreras i ett användargränssnitt. Inom området behandlas:
 • Icke-narrativ multimedia.
 • Grafik, text, ljud, animation och interaktivitet för multimedia.
 • Multimedia anpassad för World Wide Web (WWW).

Examinationsformer

Skriftlig tentamen: 4,5 hp
Redovisning av projektuppgift: 3 hp

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter under föreläsningar, laborationer och självstudier. I den senare delen av kursen genomförs ett projektarbete där förvärvade kunskaper omsätts under utveckling av en multimedieproduktion för World Wide Web. Obligatorisk närvaro vid redovisningstillfället av projektet.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG på den skriftliga tentamen. Vid sent inlämnade arbeten kan ej högre betyg är G uppnås.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Introduktion till informatik och IT 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar kursen IKB021 Människa-datorinteraktion I
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Människa-datorinteraktion för eTjänster.

Summary in English

Litteratur

 • Chun, R.. (2009) Adobe Flash CS4 Professional : classroom in a book. Berkeley, Calif. : Peachpit. (355 s). ISBN 978-0-321-57382-7
  Övrigt: Alternativt ISBN-10: 0-321-57382-X
 • Danielsson, Mats. (2001) Teknisk psykologi. 1 uppl. Stockholm : Natur och kultur. (159 s). ISBN 91-27-70660-5
 • Artiklar:.
 • Abran, A., Khelifi, A., Suryun, W.. (2003) Usability meanings and interpretations in ISO standards. (14 s).
  Anmärkning: I: Software Quailty Journal,11
 • Ngo, D. C. L., et al. (2003) Screen design: a dynamic symmetry grid based approach.
  Anmärkning: I: Displays nr 24
 • Ngo, D. C. L., et al. (2001) Screen design: composing with dynamic symmetry.
  Anmärkning: I: Displays nr 22
 • Ngo, D. C. L., Teoa, L. S., Byrneb, J. G.. (2000) Formalising guidelines for the design of screen layout. (13 s).
  Anmärkning: I: Displays nr 21

Referenslitteratur

 • Molich, Rolf översättning: Torkel Franzén. (2002) Webbdesign med fokus på användbarhet. Lund : Studentlitteratur. (228 s). ISBN 91-44-02064-3