Kursplan

Kursplan: Programutveckling & datahantering

Kurskod: IK1001
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Mikrodataanalys2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2006-10-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2011-09-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att studenten skall kunna:

 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda datastrukturer, såsom t ex listor, tabeller, köer/stackar, avbildningar etc., i programutvecklingen för temporär lagring och manipulation av data samt kunna argumentera för när en viss datastruktur kan vara lämplig framför någon annan vid given situation i programutvecklingsprocessen.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda databaser för att lagra data permanent, manipulera och extrahera data under programutveckling.
 • Redogöra för hur en ADT (Abstract Data Type) specificeras, designas och implementeras.
 • Redogöra för vad XML (Extensible Markup Language) är och hur XML är uppbyggt.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda sk. trådar och timers för att kunna exekvera flera programprocesser parallellt (Multithreading).
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda Java Database Connectivity (JDBC) för att kommunicera med databaser under programutveckling.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter för att skapa applikationer vars uppgift är att processa XML-data med hjälp av: DOM, SAX och XSLT.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter att kunna utveckla enklare applikationer vars uppgift är att kommunicera över nätverk.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Datastrukturer för temporär lagring av data
 • Databaser för permanent lagring av data
 • Utveckling av datastrukturer utifrån en ADT
 • Java och XML
 • Multithreading (Aktiva objekt) och timers
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Introduktion i nätverksprogrammering

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp (högskolepoäng) respektive aktiv redovisning av laborationer 3,5 hp

Arbetsformer

Studenten förväntas förvärva kunskaper och färdigheter under föreläsningar, laborationer och självstudier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Betygets nivå fastställs genom tentamen, vilket också blir slutbetyget under förutsättning att alla laborationer redovisats. Laborationer betygsätts i betygsskalan U/G. ECTS betyg (A-E/F) kan erhållas om studenten begär detta.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Java - Grafiska användargränssnitt med Swing, 7,5 hp (IK1004) eller Objektorienterad programutveckling I, 5 p A eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter Objektorienterad programutveckling II, IKB022

Summary in English

Litteratur

 • Deitel, P. J., Deitel, H., Deitel, H. M.. (2012) Java : how to program. 9 uppl. Harlow : Pearson/Prentice Hall. (1532 s). ISBN 978-0-273-75976-8

Referenslitteratur

 • Carrano, Frank M., Prichard Janet J. (2003) Data Abstraction and Problem Solving with Java, Walls and Mirrors, Updated Edition. Addison Wesley. (806 s). ISBN 0321197178