Kursplan

Kursplan: Historia III

Kurskod: HI2001
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2011-12-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-12-07.
Nedlagd: 2013-08-20

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna visa fördjupade kunskaper om historieämnets egen historia och utveckling samt kunna diskutera och kommunicera ämnets intellektuella grundvalar
 • utifrån förefintligt källmaterial och kunskap, uppvisa färdigheter i att på ett vetenskapligt och självständigt sätt kunna formulera ett undersökningsbart historiskt problem samt genomföra och presentera nämnda undersökning
 • kunna uppvisa självständig teoretisk och metodisk medvetenhet samt ha insikt i olika källmaterials potential och möjligheter
 • inom ett självvalt historiskt problem- eller temaområde med teoretisk kunskap och analytisk skärpa kunna fördjupa och presentera sina kunskaper
 • kunna ha förmågan att, utifrån en välmotiverad problemformulering samt medelst välgrundade vetenskapliga överväganden och analytisk kompetens, genomföra en historisk undersökning som presenteras som en uppsats enligt vedertagna vetenskapliga akribi. Studenten skall också självständigt och kritiskt kunna granska och diskutera andra studenters vetenskapliga arbeten.

Delkurser

1.
Dokumentation och teori,  7,5 högskolepoäng

2.
Självvald temakurs,  7,5 högskolepoäng

3.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Dokumentation och teori,  7,5 högskolepoäng

Kursen innehåller seminarier med övningar i metod och teori för skrivande av vetenskapligt arbete samt författandet av en promemoria.

2.
Självvald temakurs,  7,5 högskolepoäng

Innehållet varierar beroende på tillgängligt utbud och studentens eget val.

3.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Kursen innehåller uppsatsskrivande inklusive handledning, enskilt eller i grupp.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande, bedömning av såväl studenternas muntliga som skriftliga prestationer samt inlämnad promemoria och/eller examinationsuppgifter. Uppsatsen examineras genom opponentledd ventilering i seminarieform.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen utgörs av egen inläsning av litteraturen, seminarieövningar, föreläsningar, skrivande av promemoria. I uppsatsskrivandet arbetar studenten självständigt i samråd med handledaren. Vid examination utses medstudent som opponent.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För Väl godkänd på hela kursen krävs VG på delkurs två och tre.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Historia II, 30 hp

Övrigt

Kursen motsvarar tidigare Historia C.

Summary in English

Litteratur

  Delkurser

  1.
  Dokumentation och teori,  7,5 högskolepoäng

 • Dahlgren, Stellan & Florén, Anders. (1996) Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning. Lund: Studentlitteratur. (290 s).
 • Evans, Richard, J.. (2000) Till historiens försvar. Stockholm: SNS förlag. (250 s).
 • Jarrick, Arne & Josephson, Olle. (1996) Från tanke till text: En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2 uppl. Studentlitteratur, Lund. (133 s).
  Anmärkning: 2 översedda uppl.
 • Jarrick, Arne & Söderberg, Johan. (1998) Praktisk historieteori. Stockholm.
  Läsanvisning: s/p 12-26 (15 s/p)
 • Levin Penslar, Robin (ed.). (1995) Research ethics.Case and materials. Indiana University Press.
  Läsanvisning: s/p 156-159 (4 s/p)
 • Magnusson, Lars. (1988) Den bråkiga kulturen. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850. Stockholm: Författarförlaget.
  Läsanvisning: Kap 2 och 10 (52 s/p)
 • Tosh, John. (2000) Historisk teori och metod. Lund. Studentlitteratur.
  Läsanvisning: Kap 8 (32 s/p)
 • 2.
  Självvald temakurs,  7,5 högskolepoäng

 • Tema 1: Nationerna blir till.
 • Berner, Boel. (1996) Sakernas tillstånd: Kön, klass, teknisk expertis. Stockholm: Carlssons. (381 s). ISBN 9172030553
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Nationerna blir till
 • Gellner, Ernest. (1997) Stat, nation, nationalism. Nora: Nya Doxa. (191 s). ISBN 9157800162
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Nationerna blir till
 • Hettne, Björn, Sörlin, Sverker, Östergård, Uffe (red). (1998) Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid.. Stockholm: SNS förlag. (425 s). ISBN 9171506276
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Nationerna blir till
 • Hobsbawm, Eric J. & Ranger, Terence (eds). (1992) The Invention of Tradition. Cambridge University Press. (307 s). ISBN 0521437733
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Nationerna blir till (ss/pp 1-14 samt valfritt kapitel, ca 60-70 s/p)
 • Hobsbawm, Eric J.. (1994) Nationer och nationalism. Stockholm: Ordfront. (160 s). ISBN 917324452x
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Nationerna blir till
 • Jansson, Torkel. (1990) En historisk uppgörelse. När 1800-talsnationen avlöste 1600-talsstaten: i Historisk tidskrift 1990. (22 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Nationerna blir till
 • Petterson, Lars (red). (1999) I nationens intresse: ett och annat om territorier, romaner, röda stugor och statistik. Historiska institutionen, Uppsala. (157 s). ISBN 9150613170
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Nationerna blir till
 • Tägil, Sven (red). (1993) Europa - historiens återkomst. Hedemora: Gidlunds. (576 s). ISBN 91-7844-265-6
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Nationerna blir till
 • Tema 2: Indiens moderna historia.
 • Aloysius, G.. (1998) Nationalism without a nation in India. Oxord: Oxford University Press. (260 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Athreya, Venkatesh B.. (1990) Barriers Broken: Production relations and agrarian change in Tamil Nadu. New Delhi: Sage. (330 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Baker, Christopher John. (1984) An Indian rural economy 1880-1955: the Tamilnad countryside. Oxford: Clarendon Press.
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Bayly, C.A.. (1990) The new Cambridge history of India. 2, Indian states and the transition to colonialism, 1, Indian society and the making of the British empire. Cambridge: Cambridge Univ. Press. (206 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Bayly, Susan. (1989) Saints, Goddesses and Kings: Muslims and Christians in South Indian Society 1700-1900. Cambridge: Cambridge University Press. (460 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Bayly, Susan. (1999) The new Cambridge history of India. 4:3, Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth century to the Modern Age. Cambridge: Cambridge University Press. (382 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Berge, Lars and Cederlöf, Gunnel red.. (2003) Political visions and social realities in contemporary South India. Falun: Högskolan Dalarna. (230 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Blackburn, Stuart, Print. (2003) Folklore and Nationalism in Colonial South India. Delhi: Permanent Black. (190 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Blomqvist, Anna. (1996) Food and fashion: water management and collective action among irrigation farmers and textile industrialists in South India. Linköping: Tema, Univ. (200 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Bose, Sugata & Jalal, Ayesha. (2003) Modern South Asia: history, culture, political economy. London: Routledge. (240 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
  Övrigt: Huvudbok läses av samtliga
 • Cederlöf, Gunnel. (1997) Bonds lost: subordination, conflict and mobilisation in rural South India c. 1900-1970. New Delhi: Manohar. (254 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Cohn, Bernard S.. (1996) Colonialism and its forms of knowledge: the British in India. Princeton, N.J.: Princeton University Press. (162 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Forbes, Geraldine. (1996) The new Cambridge history of India. 4:2, Women in modern India. Cambridge: Cambridge Univ. Press. (254 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Frédéric, Louis. (1989) L’ Inde de l’ Islam. Paris: Arthaud. (300 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Hiranmay Karlekar, red. (1998) Independent India: the first fifty years. Delhi: Oxford University Press: Indian Council for Cultural Relations.
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Irschick, Eugene. (1994) Dialogue and History: Constructing South India, 1795-1895. Berkeley: University of California Press. (200 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Jaffrelot, Christophe. (1996) The Hindu nationalist movement and Indian politics: 1925 to the 1990s: strategies of identity-building, implantation and mobilisation. London: Hurst. (550 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Kurien, C.T.. (1981) Dynamics of rural transformation: a study of Tamil Nadu: 1950-1975. New Delhi: Orient Longman. (150 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Lindberg, Anna. (2005) Modernization and effeminization in India: Kerala cashew workers since 1930. Copenhagen, NIAS. (200 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Ludden, David. (1985) Peasant history in South India. Princeton: N.J.: Princeton Univ. Press. (300 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Ludden, David. (1999) The new Cambridge history of India. 4:4, An agrarian history of South Asia. Cambridge: Cambridge Univ. Press. (230 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Marshall, P. J.. (1987) The new Cambridge history of India. 2, (Indian states and the transition to colonialism) 2, Bengal: the British bridgehead: Eastern India 1740-1828. Cambridge: Cambridge Univ. Press. (182 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Metcalf, Thomas. (1994) The new Cambridge history of India 3 (The Indian empire and the beginnings of modern society), 4, Ideologies of the Raj. Cambridge: Cambridge Univ. Press. (240 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Mosse, David. (2003) The Rule of Water: Statecraft, Ecology, and Collective Action in South India. Oxford: Oxford Univ. Press. (230 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Oddie, Geoffrey A.. (1991) Hindu and Christian in South-East India. London: Curzon Press; Wellesley Hills: Riverdale. (280 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Richards, John F.. (1993) The new Cambridge history of India. 1, (The Mughals and their contemporaries), 5, The Mughal empire. Cambridge: Cambridge Univ. Press. (297 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Sen, Indrani. (2002) Woman and empire: Representations in the writings of British India, 1858-1900 (New Perspectives in South Asian history). Hyderabad: Orient Longman. (211 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Thapar, Romila. (1997) Asoka and the decline of the Mauryas. Delhi: Oxford: Oxford Univ. Press. (217 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Indiens moderna historia
 • Tema 3: Religion och politik i Afrika.
 • Behrend, Heike. (1999) Alice Lakwena and the Holy Spirits: War in Northern Uganda, 1985-1997.. Oxford: James Currey. (210 s). ISBN 0852552475
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Religion och politik i Afrika
 • Hansen, Holger & Michael, Twaddle. (1994) Religion and Politics in Eastern Africa: the period since independence. Oxford: James Currey. (278 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Religion och politik i Afrika
 • Heike, Behrend. (1999) Spirit Possession, Modernity and Power in Africa. Oxford: James Currey. (170 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Religion och politik i Afrika
 • Mohamed-Salih, Mohamed. (1998) Ethnicity and the state in Eastern Africa. Nordiska Afrikainstitutet Uppsala. (208 s). ISSN 917106184
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Religion och politik i Afrika
 • Trimingham, John Spencer. (1964) Islam in East Africa. Oxford: University Press. (198 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Religion och politik i Afrika
 • Tema 4: Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle.
 • Ambjörnsson, Ronny. (1998) Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. Stockholm: Carlssons. (272 s). ISBN 9172033293
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle
 • Jansson, Torkel. (1988) The Age of Association. Principles and form of Organization between Corporations and Mass Organizations. A comparative Nordic survey from a Swedish viewpoint: i Scandinavian Journal of History. (22 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle
 • Lundkvist, Sven; Petterson, Lars m fl. Artikelkompendium Sverige - Från korporativ stat till välfärdssamhälle. Falun: Högskolan Dalarna. (150 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle
 • Odén, Birgitta, Svanborg, Alvar & Tornstam, Lars. (1993) Att åldras i Sverige. Stockholm: Natur och kultur. (70 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle
 • Olsson, Björn. (1994) Den bildade borgaren. Bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad. Stockholm: Carlssons. (337 s). ISBN 9177988698
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle
 • Taussi Sjöberg, Marja & Tinne Vammen (red). (1998) På tröskeln till välfärden. Välgörenhetsformer och arenor i Norden 1800-1930. Stockholm: Carlssons. (220 s). ISBN 9177989503
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle
 • Thullberg, Per & Östberg, Kjell (red). (1994) Den svenska modellen. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144466110
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle
 • Tillkommer litteratur som väljs individuellt i samråd med läraren motsvarande ca 400 sidor..
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Sverige - från korporativ stat till välfärdssamhälle
 • Tema 5: Kvinnohistoria.
 • Elgan, Elisabeth. (1990) En far till var kvinnas barn, i Historisk tidskrift 1990:4. (25 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Gröndahl, Jan. (1987) När kvinnorna fick rösträtt. Om det demokratiska genombrottet och socialdemokratins maktövertagande i Gävle stadsfullmäktige. Ur Från Gästrikland 1987. (23 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Hirdman, Yvonne. (1983) Den socialistiska hemmafrun. Stockholm: Carlssons. (76 s). ISBN 91-7798-579-6
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Johannisson, Karin. (1995) Den mörka kontinenten. Kvinnan medicinen och fin-de-siécle. Stockholm: Norstedts. (266 s). ISBN 9119392729
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Kulick, Don (red). (2004) Från kön till genus - kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv. Stockholm: Carlssons. (208 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Qvist, Gunnar. (1978) Konsten att blifva en god flicka. Uppsats ur boken med samma titel. Liber. (24 s). ISBN 9138038374
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Reynolds White, Susan. (1979) Kontroll över kvinnor - ett antropologiskt perspektiv: i Gråt inte - forska! Kvinnovetenskapliga studier samlade av Karin Westman Berg. (35 s). ISBN 9151813068
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Tillkommer litteratur som väljs individuellt i samråd med läraren motsvarande ca 400 sidor..
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Torbacke, Jarl. (1969) Kvinnolistan 1927-1928 - ett kvinnopolitiskt fiasko: i Historisk tidskrift 1969:2. (38 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Wennström, Elsy. (1983) Särart och jämlikhet - några idéhistoriska reflektioner i: Kvinnovetenskaplig tidskrift 1983:4. (13 s).
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Östberg, Kjell. (1997) Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet.. Symposion. (208 s). ISBN 9171393447
  Läsanvisning: Litteratur till valbar kurs Kvinnohistoria
 • Tema 6: Empiri och teori i historisk forskning.
  Läsanvisning: Litteratur i valbar kurs Empiri och teori i historisk forskning
  Övrigt: Litteratur väljs i samråd med läraren (ca 1500 s/p)
 • Tema 7: Det närvarande förflutna. Historiebruk och missbruk 1985-2011/The Presence of the Past. The use and abuse of history 1985-2011.
 • Aronsson Peter (ed). (2009) Platser för en bättre värld:Auschwitz. Rubr och röda stugor. Nordic Academic Press. (165 s).
 • Horgby, Björn & Lindström, Dag. (2002) Historisk tidskrift. Begreppet kulturarv - något för historievetenskapen. (9 s). http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2002-2/pdf/HT_2002-2_308-322_horgby_lindstrom.pdf
 • Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur 2004, sid 21-251 (i urval 190 s/p).
 • Karlsson, Klas-Göran. (1999) Historia som vapen : historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995. Stockholm : Natur och kultur. (329 s).
  Läsanvisning: (i urval 205 s/p)
 • Nordgren. K. (2006) Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. Natur & Kultur. (207 s).
  Anmärkning: Doktorsavhandling inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete 3) Umeå: Umeå univeristet, fakulteten för lärarutbildning, Nationella Forskarskolan i Ped.arbete (207 s/p) http:/www.use.umu.se/digitalAssets/6/6089 avh nordgren.pdp
 • Rosenzweig, Roy & David P. Thelen. (1998) The presence of the past: popular uses of history in American life. Columbia Univ.Press. (268 s).
 • Selling, Jan. (2004) Det förflutnas skuggor. Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000.. B. Östlings bokför. Symposion. (310 s).
 • Snickars. Pelle & Trenter, Cecilia. (2004) Det förflutna som film och vice versa: om medierade historiebruk. Studentlitteratur 270 s/p. (270 s).
 • Willim, Robert. (2008) Industrial Cool. Humanisktiska fakulteten, Lunds Universitet (140 s/p). (140 s).
  Läsanvisning: Alternativt
 • Zander, Ulf. (2006) Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. Lund: Historiska media. (352 s).
  Läsanvisning: Alternativt
 • Tema 8: Två aspekter av förintelsen.
 • Almgren, BirgittaTystnad och åsiktsneutralitet som vetenskaplig svensk standard. Svenska lärosäten i skuggan av nazismen, i: Andersson La. (2007) Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt. Tystnad och åsiStockholm: Dialogos.
  Anmärkning: s. 345-364, (20 s/p)
 • Andersson, Lars M & Tydén, Mattias. (2007) Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt. Dialogos. (421 s).
  Anmärkning: s 9-26 (18 s/p), s 345-364 (20 s/p)
 • Bauer, Yehuda. (2000) Förintelsen i perspektiv. Natur och Kultur.
  Anmärkning: Kap 1, 2, 4 och 5 (100 s/p)
 • Boethius, Maria-Pia. (2001) Heder och samvete. Sverige och andra världskriget. Ordfront. (215 s).
 • Fjelström, Roger & Fruitman, Stephen. (2000) Sidor av Förintelsen. Studentlitteratur.
  Anmärkning: s 69-95 (27 s/p), s 169-184 (16 s/p), s 151-168 (18 s/p)
 • Haffner, Sebastian. (2002) En tysk mans historia: minnen 1914-1933. Norstedts. (245 s).
 • Lindbom-Jakobson, Marika, Förövarens perspektiv, i: Fjellström, Roger & Fruitman, Stephen (red.). (2000) Sidor av Förintelsen. Lund: Studentlitteratur.
  Anmärkning: s. 169-184, (16 s/p)
 • Sereny, Gita. (2000) Vid avgrunden. Från barmhärtighetsmord till folkförintelse. Ordfront. (402 s).
 • Welzer, Harald. (2007) Gärningsmän. Hur helt vanliga människor blir massmördare. Daidalos. (290 s).
 • Vetlesen, Arne Johan, Hur ska ondskan förstås?, i: Fjellström, Roger & Fruitman, Stephen (red.). (2000) Sidor av Förintelsen. Lund: Studentlitteratur.
  Anmärkning: s. 151-168, (18 s/p)
 • Tema 9: Historiedidaktik /History Didactics.
 • Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red.). (2005) Historiedidaktiska perspektiv: bidrag från lärare och studenter vid lärarutbildningen i Jönköping. Jönköping: Jönköping University Press. (352 s).
 • Karlsson, Klas-Göran. (2004) Historiedidaktik och historievetenskap - ett förhållande i utveckling i: Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Lund: Studentlitteratur. (17 s).
 • Karlsson, Klas-Göran. (2004) Historiedidaktik: begrepp, teori och analys i Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Lund: Studentlitteratur. (45 s).
 • Larsson, Hans-Albin (red.). (1998) Historiedidaktiska utmaningar. Jönköping University Press. (154 s).
 • Nilsson, Bengt. (2004) Att undervisa i historia: villkor och problem i gymnasiet, i: Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Lund: Studentlitteratur. (17 s).
 • Nilsson, Roddy. (2001) Historiedidaktiken och den postmoderna utmaningen i: Historisk tidskrift 2001. (13 s).
 • Nordgren, Kenneth. (2004) Vad är en god historielärarutbildning? Ett historiskt perspektiv i: Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Lund: Studentlitteratur. (20 s).
 • Nordgren, K. (2006) Vems är historien? : historiebruk och identitetsskapande i det mångkulturella Sverige. (303 s).
  Anmärkning: Doktorsavhandling från Karlstads Universitet.
 • Zander, Ulf. (2006) Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. Lund: Historiska media. (352 s).
 • Fördjupningslitteratur om ca 400 s, som väljs i samråd med examinator..
 • Tema 10: Ungdomskulturens uttrycksformer i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp.
 • Bjurman, Eva Lis. (1995) Barnen på gatan. Stockholm: Tiden. (208 s).
 • Frykman, Jonas. (1988) Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinioner. Stockholm: Natur och Kultur. (167 s).
 • Horgby, Björn. (2007) Rock och uppror. Amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969. Stockholm: Carlssons bokförlag. (304 s).
 • Sernhede, Ove. (2006) Ungdom och kulturens omvandlingar. Göteborg: Daidalos. (320 s).
 • 3.
  Examensarbete,  15 högskolepoäng

Referenslitteratur