Kursplan

Kursplan: Historia för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet.

Kurskod: HI1009
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • veta hur det förflutna används för att konstruera nationella identiteter och bearbeta individuella identitetsproblem
  • reflektera över samtidens historiebruk och visa på insikt om hur det förflutna präglar vår syn på nutiden och uppfattningar om framtiden
  • veta hur historiemedvetande och framförallt historiebruk kan knytas till skolans historieämne, såväl som hur det ska bedömas och betygssättas
  • veta hur man kan använda historiskt källmaterial i en undervisningssituation
  • finna och använda sig av historiskt källmaterial som finns tillgängligt via Internet
  • bedöma och betygssätta elevarbeten som är baserade på historiskt källmaterial

Delkurser

1.
I det förflutnas grepp. Historiebruk och missbruk i vår tid,  7,5 högskolepoäng

2.
Källmaterial i historieundervisningen,  7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen innehåller två delkurser som introducerar och belyser ämnesteoretiska och didaktiska problemställningar.

Delkurser

1.
I det förflutnas grepp. Historiebruk och missbruk i vår tid,  7,5 högskolepoäng

I delkursen problematiseras grundläggande begrepp som kulturarv, historiemedvetande, historiebruk, historiekultur, historiedidaktik utifrån empiriskt grundade exempel på hur föreställningar om det förflutna kan brukas och missbrukas i både personligt identitetsarbete och i kollektivt nationsbyggande. Centralt i kursen är det samtal som ständigt pågår med det förflutna och hur det kan förklaras och förstås. En annan viktig aspekt är hur historiemedvetande och framförallt historiebruk kan knytas till skolans historieämne, såväl som hur det ska bedömas och betygssättas.

2.
Källmaterial i historieundervisningen,  7,5 högskolepoäng

Delkursen fokuserar på hur man kan arbeta med historiskt källmaterial i en undervisningssituation. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur lärare kan finna och använda sig av källmaterial som finns tillgängligt via Internet. Olika typer av källmaterial utforskas och diskuteras utifrån källkritiska och etiska aspekter samt utifrån deras användbarhet i undervisningen.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga examinationsuppgifter och aktivt seminariedeltagande.

Arbetsformer

Kursinnehållet bearbetas genom eget studium av litteraturen. Undervisningen sker i form av föreläsningar, aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, författandet av en litteraturanalys (delkurs ett) och av promemorior (delkurs två). Vissa av de skriftliga examinationsuppgifterna behandlas i seminarieform under vilka de inlämnade uppgifterna granskas av en medstuderande.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Lärarexamen och 30 hp i ämnet.

Övrigt

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur